ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมนาโนคอมพอสิตเลเทกซ์ของซิงค์ออกไซด์/บิวทิลอะคริเลต เพื่อใช้ในงานเคลือบ
Library Call : วพ.2552 / 5530 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : นาโนคอมพอสิตเลเทกซ์ของซิงค์ออกไซด์/พอลิ (บิวทิล อะคริเลต) เพื่อใช้ในงานเคลือบ สามารถเตรียมจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน โดยทำให้เกิดพอลิเมอร์แบบอิมัลชันภายในของบิวทิลอะคริเลต ในระบบที่มีอนุภาค ซิงค์ออกไซด์ที่ปรับสภาพแล้ว ในขั้นแรก สารคู่ควบ 3-เมทาคริโลออกซิลโพรพิลไทรเมทอกซีไซเลน (MPS) ถูกเติมลงไปเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะ (graft) บนซิงค์ออกไซด์เพื่อปรับพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ให้เข้ากับ PBA ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ได้มากขึ้น โดยที่ด้านหนึ่งของโมเลกุล MPS ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เกิดการกราฟต์ด้วย PBA ด้วยการใช้โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟตเป็นตัวริเริ่ม และใช้สารลดแรงตึงผิว แบบไม่มีประจุ ลักษณะเอนแคปซูเลชันในนาโนคอมพอสิตเลเทกซ์ของ ZnO/PBA สามารถยืนยันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ซึ่งในเลเท็กซ์พบว่าเกิดการกราฟต์ด้วย PBA ถึง 162% และคอมโพสิตเลเท็กซ์ที่มีนาโน ZnO 0.3% โดยนํ้าหนักสามารถคงตัวที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 4 สัปดาห์ นอกจากนี้ แผ่นฟิล์มนาโนคอมพอสิตเลเทกซ์ ZnO/PBA สามารถดูดกลืนแสงทั้งช่วงยูวีและวิซิเบิล แต่กลับพบว่านาโนคอมพอสิตเลเทกซ์ที่เตรียมได้ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย อี. โคไล (แกรมลบ) และ เอส. ออเรียส (แกรมบวก)