ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์ 
Library Call : วพ.2549 / 5215 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : มอริลโลไนต์ จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การเตรียมวัสดุนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์ด้วยกระบวนการผสมแบบหลอมเหลว โดยใช้อัตราส่วนของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลังเป็น 100/0 90/10 80/20 70/30 และ 60/40 มอนต์มอริลโลไนต์ที่ถูกดัดแปรด้วยได(ไฮโดรจิเนเทดแทลโล)ไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ถูกนำมาบดผสมกับสารผสมของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง[ในปริมาณ 2 4 6 และ 8 phr] ด้วยเครื่องผสมแบบสองกลิ้ง แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยเครื่องอัดแบบเพื่อศึกษาโครงสร้าง สมบัติเชิงกล พฤติกรรมทางความร้อน การดูดซึมน้ำ ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ และสัณฐานวิทยาของวัสดุนาโนคอมพอสิตซึ่งผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ แสดงให้เห็นการเลื่อนพีกของระยะห่างระหว่างระนาบ (001) ไปยังค่า 2? ที่ลดลงเพียงเล็กน้อย และพบว่าสมบัติเชิงกลของชิ้นงานลดลงอย่างมากเมื่อปริมาณแป้งในวัสดุนาโนคอมพอสิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติมมอนต์มอริลโลไนต์ทำให้สมบัติเชิงกลเหล่านี้มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากผลการวิเคราะห์ด้วย DSC และ TGA แสดงให้เห็นว่ามอนต์มอริลโลไนต์มีผลต่ออุณหภูมิหลอมเหลวของ พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และเสถียรภาพทางความร้อนของวัสดุนาโนคอมพอสิตไม่มากนัก โดยการดูดซึมน้ำและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุนาโนคอมโพสิตเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของแป้งมันสำปะหลังและมอนต์มอริลโลไนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถยืนยันได้จากภาพ SEM ของพื้นผิวชิ้นงานของวัสดุนาโนคอมพอสิตภายหลังการฝังดินเป็นเวลา 56 วัน