ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
Library Call : วพ.2549 / 5213
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การเตรียมวัสดุนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์ โดยวิธีแบบอิมัลชัน ซึ่งถูกเตรียมโดยการผสมยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลังที่อัตราส่วน 100/30 100/40 และ 100/50 โดยน้ำหนักแห้ง กับมอนต์มอริลโลไนต์มอนต์มอริลโลไนต์ปริมาณต่างๆกัน (1 2 3 และ 4 ส่วนต่อน้ำหนักยางแห้ง 100 ส่วน ) โดยในงานวิจัยนี้ใช้มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปร อิมัลชันของสารผสมที่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันถูกนำไปหล่อเป็นแผ่นบนแม่แบบอะคริลิกแผ่นชิ้นงานถูกทำให้แห้งภายใต้หลอดรังสีอินฟราเรดเป็นเวลา 6 ชั่วโมงแ ล้วทำการบ่มชิ้นงานที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนนำไปวิเคราะห์โครงสร้าง ความต้านแรงดึง การดูดซึมน้ำ ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ และสัณฐานวิทยา ผลของ XRD แสดงให้เห็นว่านาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้มีโครงสร้างเป็นแบบ exfoliate ความต้านแรงดึงของชิ้นงานลดลงอย่างมากเมื่อปริมาณแป้งในวัสดุนาโนคอมพอสิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติมมอนต์มอริลโลไนต์มีผลทำให้ความต้านแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การดูดซึมน้ำของนาโนคอมพอสิตเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณแป้งและมอนต์มอริลโลไนต์เพิ่มขึ้น และภายหลังการฝังดินเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า เปอร์เซ็นต์การหายไปของน้ำหนักและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของนาโนคอมพอสิตเพิ่มขึ้น ซึ่งผลของการย่อยสลายทางชีวภาพสามารถยืนยันได้จากภาพถ่าย SEM