ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการปรับปรุงขั้นต้นเชิงความร้อนของวัสดุชีวมวลเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
Library Call : PJ.2552 / 5067 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : น้ำมันจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมถือเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณจำกัดมากในสังคมปัจจุบัน ฉะนั้นจึงมีการคิดค้นกระบวนการผลิตน้ำมันจากวัสดุอื่นๆ เช่น ชีวมวล กระบวนการหนึ่งที่ได้รับความสนใจ คือ กระบวนการไพโรไลซิส แต่โดยทั่วไปน้ำมันที่ได้จากกระบวนการนี้เป็นน้ำมันที่มีองค์ประกอบของออกซิเจนในปริมาณสูง ส่งผลให้น้ำมันที่ได้มีความเป็นกรดสูง เกิดปัญหาการสึกกร่อนต่ออุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ส่วนใหญ่มีค่าความร้อนต่ำกว่าน้ำมันทั่วไป ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปริมาณออกซิเจนในน้ำมันด้วยการปรับปรุงองค์ประกอบขั้นต้นเชิงความร้อนของวัสดุชีวมวลเริ่มต้นโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบกะเพื่อหาภาวะดำเนินการที่เหมาะสมในการผลิตชีวมวลที่มีองค์ประกอบของออกซิเจนในปริมาณที่ต่ำลง และค่าความร้อนที่สูงขึ้นก่อนที่จะนำวัสดุชีวมวลดังกล่าวป้อนเข้ากระบวนการไพโรไลซิสเพื่อผลิตน้ำมันต่อไป ซึ่งงานวิจัยนี้ทำการทดลองภายใต้สภาวะบรรยากาศของอากาศและก๊าซไนโตรเจนเพื่อจะศึกษาผลของความดันและผลของอุณหภูมิโดยทำการปรับเปลี่ยนค่าความดันเริ่มต้นเป็น 2, 4 และ 6 บรรยากาศ และในแต่ละความดันทำการทดลองที่อุณหภูมิ 200, 250 และ 300 องศาเซลเซียส จากนั้นนำวัสดุชีวมวลที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงองค์ประกอบขั้นต้นเชิงความร้อนมาทำการวิเคราะห์แบบแยกธาตุเพื่อหาปริมาณองค์ประกอบของธาตุรวมทั้งวิเคราะห์หาค่าความร้อนจากสมการ Friedl พบว่าภาวะดำเนินการที่เหมาะสมมากที่สุดในการนำไปทำไพโรไลซิสคือที่ อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ความดัน 6 บรรยากาศของไนโตรเจน