ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพจากนาโนคอมโพสิทของพอลิโอเลพินส์ที่เสริมแรงด้วยไมโครคริสตัลลีนของแป้ง
Library Call : PJ.2542 / 1601 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการนี้เป็นการนำไมโครคริสตัลลีนที่เตรียมได้จากกระบวนการแอซิดไฮโดรลิซิสของแป้งมันสำปะหลังมาผสมกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ เพื่อนำฟิล์มพลาสติกที่สามารถย่อยสลาย ด้วยกระบวน การ ทางชีวภาพ โดยมีเอทิลีนไวนิลอะซีเตตเป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ จากนั้นจึงนำฟิล์มที่ประกอบ ด้วยไมโคร คริสตัลลีน 10-30 % โดยน้ำหนัก ไปทดสอบสมบัติความทนแรงดึงและการดูดซึมน้ำ จากการทดลองพบว่าภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซ์แป้ง คือ ใช้กรดไฮโดรคลอริก ความ เข้มข้น 2.2 N. ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที และเมื่อนำฟิล์มที่เตรียมได้ไปทดสอบความ ทนแรงดึงพบว่าเมื่อปริมาณไมโครคริสตัลลีนเพิ่มขึ้นจะทำให้สมบัติความทนแรงดึงลดลง ในขณะที่ สมบัติ ิการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าฟิล์มผสมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกย่อยสลายด้วย กระบวนการทาง ชีวภาพได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม