ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตออร์กาโนเคลย์/พอลิพรอพิลีนที่ย้อมสีได้
Library Call : วพ.2547 / 3401
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาการเตรียมพอลิพรอพิลีนที่สามารถย้อมสีได้ โดยอาศัยหลักการของนาโนเทคโนโลยี โดยมอนต์มอริลโลไนต์ซึ่งเป็นแร่กลุ่มอะลูมิโนซิลิเกต ถูกนำมาดัดแปรด้วยสารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม เพื่อให้มีสมบัติที่เข้ากันได้กับสารอินทรีย์ จากนั้นนำออร์กาโนเคลย์ไปเคลือบบนผิวของพอลิพรอพิลีน ก่อนนำไปผสมในเครื่องอัดรีดเกลียวคู่ เพื่อให้ได้นาโนคอมโพสิตออร์กาโนเคลย์/พอลิพรอพิลีน แล้วนำไปขึ้นรูปฟิล์มด้วยเครื่องอัดแม่แบบ แล้วศึกษาหาความสามารถในการติดสีย้อม วิเคราะห์โครงสร้างของมอนต์มอริลโล-ไนต์ ภายในนาโนคอมโพสิต ทดสอบสมบัติเชิงกลสมบัติทางความร้อน ผลการศึกษาสมบัติการติดสีย้อมพบ ฟิล์มนาโนคอมโพสิตสามารถย้อมติดสีได้ทั้งสีแอซิด (สีประจุลบ) และสีเบสิก (สีประจุบวก) เนื่องจากการมีตำแหน่งที่สามารถย้อมสีได้จากประจุบวกของควอเทอร์นารีแอมโมเนียม และประจุลบจากอนุภาคของมอนต์มอริลโลไนต์ตามลำดับ ความเข้มของสีพบว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม และมอนต์มอริลโลไนต์ที่ถูกดัดแปร สมบัติความคงทนของสี เช่น ความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนของสีต่อแสง เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่พบในเส้นใยทั่วไป และการทดสอบสมบัติอื่นๆ เช่น สมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางความร้อน ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าพอลิพรอพิลีน สามารถทำให้มีความสามารถย้อมสีได้โดยการเตรียมในรูปนาโนคอมโพสิต