ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิทระหว่างแป้งมันสำปะหลัง เจลาติน มอนต์มอริลโลไนต์
Library Call : PJ.2546 / 2636  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการวิจัยนี้มุ่งพัฒนาการเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิทจากแป้งมันสำปะหลังที่เสริมแรงด้วยมอนต์มอริลโลไนต์ และใช้เจลาตินเป็นควอเทอร์นารีแอมโมเนียมที่ช่วยให้มอนต์มอริลโลไนต์กระจายตัวได้ดีในเมทริกซ์ของแป้ง ซึ่งจะทำให้ได้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติที่ดี และมีความใส สามารถนำไปใช้งานในการบรรจุภัณฑ์อาหารได้โดยได้ทำการเตรียมฟิล์มจาก แป้งมันสำปะหลัง (5 กรัม) มอนต์มอริลโลไนต์ (5%,10%,15% และ 20% โดยน้ำหนักเทียบกับแป้ง) เจลาติน (25%,50%,75% และ 100% โดยน้ำหนักเทียบกับมอนต์มอริลโลไนต์) แล้วใส่กลีเซอรอลเพื่อเป็นพลาสติไซเซอร์ และน้ำ 100 มิลลิลิตร และทำการปรับค่า pH เป็น 4.0 จากนั้นนำไปผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุณหภูมิ 700C จะได้สารละลายแป้งซึ่งจะนำไปขึ้นรูปโดยใช้แม่แบบที่ทำจากอะคริลิกแล้วปล่อยให้แห้งในอากาศ จากนั้นลอกฟิล์มออกแล้วนำไปทำการทดสอบสมบัติต่างๆ ได้แก่ สมบัติทางกายภาพคือ การตรวจวัดความหนา (thickness) และการทดสอบสมบัติการดูดซึมความชื้น (moisture absorption) ของฟิล์ม การทดสอบสมบัติความทนแรงดึง (tensile properties) การทดสอบสมบัติเชิงแสงด้วยเครื่อง UV Spectrophotometer และการทดสอบโครงสร้างทางกายภาพของฟิล์มด้วยเทคนิค X-ray Diffraction จากผลการทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ความหนาของฟิล์มจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่การเพิ่มปริมาณเจลาตินไม่มีผลต่อความหนาของฟิล์ม สำหรับความสามารถในการดูดซึมความชื้นพบว่าการดูดซึมความชื้นของฟิล์มมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ แต่จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเจลาตินที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่าความทนแรงดึง และค่ามอดุลัสของยังมีค่าสูงขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการยืดตัวออกของฟิล์มมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ ในทางตรงกันข้ามการเพิ่มปริมาณเจลาตินทำให้ความสามารถในการยืดตัวออกของฟิล์มสูงขึ้นแต่ความทนแรงดึงและมอดุลัสของยังมีค่าต่ำลง จากผลของเทคนิค X-ray พบว่า เจลาตินทำหน้าที่เป็นสาร intercalating ที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้มอนต์มอริลโลไนต์กระจายตัวได้ดีในเมทริกซ์ของแป้ง โดยสังเกตได้จากการหายไปของพีก d-spacing ของมอนต์มอริลโลไนต์ ที่มุม 2? ประมาณ 5.1100 ซึ่งผลดังกล่าวอาจเป็นข้อเสนอแนะว่ามอนต์มอริลโลไนต์มีการกระจายตัวแบบ exfoliate ในแป้งและฟิล์มนาโนคอมโพสิทที่เตรียมได้ ซึ่งผลนี้สอดคล้องกับค่า %การส่องผ่านของแสงที่วัดโดยเครื่อง UV Spectrophotometer ซึ่งพบว่าฟิล์มจะมีความใสเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณเจลาตินในฟิล์มเพิ่มขึ้น.