ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมฟิล์มบางของอนุภาคนาโนซิลเวอร์สำหรับการประยุกต์ทางการรับรู้
Library Call : วพ.2550 / 4750  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อนุภาคนาโนซิลเวอร์สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยารีดักชันของซิลเวอร์ไนเตรตด้วยโซ-ดียมโบโรไฮไดรด์ในภาวะที่มีพอลิอิเล็กโทรไลต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารจับอนุภาคชนิดของพอลิอิเล็ก- โทรไลต์ที่ใช้ ได้แก่ เกลือโซเดียมของพอลิเมทาคริแอสิด เกลือโซเดียมของพอลิอะคริลิกแอสิด เกลือ โซเดียมของพอลิ 4-สไตรีนซัลโฟนิกแอสิด โซเดียมแอลจีเนต และกรดฮิวมิก โดยปรับเปลี่ยนความ เข้มข้นตั้งแต่ 0.1, 0.5, 1, 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ สารละลายที่ได้ทั้งหมดแสดงแถบพลาสมอน ที่เข้ม ณ ความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ซึ่งเป็นการยืนยันการเกิดอนุภาคนาโนซิลเวอร์ การเตรียมฟิล์ม บางจากอนุภาคนาโนซิลเวอร์นี้ทำได้โดยใช้เทคนิคเลเยอร์บายเลเยอร์ ทั้งนี้ เวลาในการจุ่ม การเจือ จาง และแรงไอออนิกของสารละลายต่างส่งผลต่อการเติบโตของฟิล์ม ผลของการวัดรอยบุ๋มระดับ นาโนแสดงให้เห็นว่าความแข็งของฟิล์มลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารจับอนุภาคที่ใช้ในการเตรียมอนุภาคนาโนซิลเวอร์มีค่าต่ำ การทดสอบสมบัติการรับรู้ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ทำในรูปแบบของสารละลาย และ ฟิล์มบาง โดยพบว่า เฉพาะฟิล์มที่เตรียมในภาวะที่ความเข้มข้นของสารจับอนุภาคเป็น 0.1 มิลลิโม- ลาร์เท่านั้นที่สามารถใช้สำหรับการรับรู้ต่อสารอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังพบว่า ณ ความเข้มข้นนี้ สารละลายของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่จับด้วยโซเดียมแอลจีเนตมีความไวต่อสารอินทรีย์สูงสุด และ ฟิล์มของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ชนิดนี้ แสดงการเปลี่ยนของสีจากเหลืองในน้ำเป็นแดงในเมทานอล หรือเอทานอล โดยการรับรู้ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนของแอลจีเนตต่อซิลเวอร์ไนเตรตเป็น 0.1:1 ในกรณีของการรับรู้ต่อสารฆ่าวัชพืช พบว่า สีของสารละลายอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่จับด้วยกรดฮิว- มิกเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเป็นส้มแดง และม่วง เมื่อความเข้มข้นของสารฆ่าวัชพืช เพิ่มขึ้น นอก จากนี้ การปรับความไวต่อการรับรู้ของฟิล์มยังสามารถทำได้โดยการดัดแปรผิวของฟิล์มด้วยพอลิ เมอร์ที่เป็นพอลิแคตไออนิก