ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การดัดแปรพื้นผิวของดินชนิดมอนต์มอริลโลไนต์สำหรับเตรียมนาโนคอมพอสิตพอลิเมอร์-เคลย์ 
Library Call : วพ.2546 / 3925  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษากระบวนการดูดซึมสารประกอบแอลคิลแอมโมเนียมจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ออก ตะเดกซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (S18), ไดออกตะเดกซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (D18), ไตรคาพริลิลเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (T18) และ เมทลพอสิออกชิเอทิลลีน (15) ออกตะเดคาแอมโมเนียมคลอไรด์ (EO18) ของดินชนิดโซเดียมมอนต์มอริลโลไนต์ที่มีขนาดอนุภาค < 2 ?m ที่อุณหภูมิคงที่ (70?) โดยใช้แอลคิลแอมโมเนียมในระดับความเข้มข้น 0.25-2.5 มิลลิโมลต่อกรัมของดิน และทำการตรวจวัดปริมาณการดูดซึมด้วยการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักเมื่อ ได้รับความร้อน (TGA) ของออร์แกโนเคลย์ ที่อุณหภูมิห้องถึง 1,000 ? พบว่าชั้นโครงสร้างของดิน มีการขยายตัว คือมี ค่า d spacing เพิ่มขึ้น ตามปริมาณการดูดซึมที่เพิ่มขึ้น เมื่อศึกษาด้วยการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่าปริมาณการดูดซึมโมเลกุลแอลคิลแอมโมเนียมของออร์แกโน เคลย์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างโมเลกุลของแอลคิลแอมโมเนียม ถ้าโมเลกุลมีขนาดใหญ่อัตราการดูดซึม จะสูงและเข้าสู่สมดุลเร็ว ในขณะที่โมเลกุลของแอลคิลแอมโมเนียมชนิดเดียวกัน ความสามารถใน การดูดซึมจะลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นที่ให้สูงขึ้น ในการดัดแปรพื้นผิวบริเวณขอบของดินชนิดโซเดียมมอนต์มอริลโลไนต์ ด้วยสารประกอบ ไซเลน 2 ชนิด คือ ออกตะเดกซิลไตรเมทอกซี่ไชเลน (OTMS) และออกตะเดกซิลไดเมทิลคลอโร ไซเลน (ODCS) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5-2.0 มิลลิโมลต่อกรัมของดิน มีผลช่วยปรับปรุงความหนืด ของออแกร์โนเคลย์ให้มีค่า yield point สูงขึ้น กว่าดินที่ไม่ได้ผ่านการดัดแปรด้วยสารประกอบไชเลน การเตรียมนาโนคอมพอสิตพอสิเมอร์-เคลย์ ด้วยวิธี In situ polymerization และ melt intercalation จากออแกร์โนเคลย์ที่ดัดแปรด้วยสารประกอบแอลคิลแอมโมเนียม ชนิด D18 พบว่า ออแกร์โนเคลย์ที่มีปริมาณสารประกอบแอลคิลแอมโมเนียมปกคลุมมาก จะได้คอมพอสิตธรรมดา และนาโนคอมพอสิตชนิด intercalated ในขณะที่ออแกร์โนเคลย์ที่มีปริมาณสารประกอบแอลคิล แอมโมเนียมปกคลุมน้อยจะให้นาโนคอมพอสิตชนิด intercalated อย่างเดียว