ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงพื้นผิวอนุภาคนาโนของวัสดุสารกึ่งตัวนำโดยใช้โคพอลิเมอร์เพื่อใช้ ประโยชน์ในทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
Library Call : PJ.2555 / 6378  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ควอนตัมดอทคือ อนุภาคนาโนของวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่สามารถเรืองแสงได้ โครงสร้างของควอนตัมดอท ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ แกนกลาง เปลือกหุ้มแกนกลาง และผิวเคลือบ งานวิจัยนี้เลือกใช้ควอนตัมดอทที่มีแคดเมียมเซเลไนด์เป็นแกนกลาง และซิงค์ซัลไฟด์เป็นเปลือกหุ้มแกนกลางพบว่าปริมาณแคดเมียมเซเลไนด์ที่ต่างกันส่งผลให้ควอนตัมดอทเกิดการเรืองแสงที่มีสีต่างกันโดยทั่วไปผิวเคลือบควอนตัมดอทจะมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำเป็นอุปสรรคต่อการนำควอนตัมดอทไปใช้ระบบที่มีสภาพแวดล้อมเป็นน้ำดังนั้น จึงต้องทำให้ควอนตัมดอทมีความสามารถละลายน้ำเพิ่มขึ้น โดยเปลี่ยนผิวเคลือบควอนตัมดอทจาก ไตรออกทิลฟอสฟีนออกไซด์ซึ่งไม่ชอบน้ำ เป็นพอลิเมอร์ของพอลิอะคริลิกแอสซิดที่ถูกปรับปรุงแล้ว โดยอาศัยปรากฏการณ์การเกิดไมเซลล์และได้ทดสอบความสามารถในการตรวจสอบปรอทของควอนตัมดอท พบว่าควอนตัมดอทค่อนข้างมีความจำเพาะกับปรอทและสามารถตรวจสอบปรอทได้ที่ความเข้มข้นต่ำถึงระดับ 1 ppb นอกจากนี้การทดสอบพอลิอะคริลิกแอซิดที่ถูกปรับปรุงแล้วกับเซลล์สิ่งมีชีวิต พบว่าไม่ส่งผลอันตรายต่อเซลล์พอลิเมอร์ชนิดนี้จึงมีแนวโน้มที่จะสามารถถูกไปพัฒนาใช้ต่อไปได้ในอนาคต