ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนโกลด์บนอนุภาคทรงกลมของซิลิกาที่สังเคราะห์ด้วยวิธี on-solid reduction 
Library Call : PJ.2550 / 4006
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันอนุภาคนาโนโกลด์ได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอนุภาคนาโนโกลด์สามารถนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการกำจัดโมเลกุลขนาดเล็กของสารอินทรีย์ แบคทีเรีย หรือก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ในโครงการนี้ได้มุ่งเน้นการสังเคราะห์อนุภาคทรงกลมของซิลิกาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นตัวรองรับอนุภาคทองโดยมีการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อขนาด และ รูปร่าง ของอนุภาคทรงกลมของซิลิกา ได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิดของ surfactant และปริมาณของตัวทำละลาย พบว่าเอทานอลซึ่งใช้เป็นตัวทำละลายทำให้อนุภาคของซิลิกามีลักษณะเป็นทรงกลม และขนาดอนุภาคเล็กกว่าการใช้ CTAB ซึ่งใช้เป็น surfactant อนุภาคทรงกลมของซิลิกาที่สังเคราะห์ได้ถูกนำไปใช้เป็นตัวรองรับอนุภาคนาโนโกลด์ด้วยวิธี on-solid reduction โดยก่อนอื่นต้องทำการเติมหมู่ฟังก์ชั่นบนผิวของซิลิกาด้วยลิแกนด์ที่มีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์คือ amido-amidoxime จากนั้นจึงทำให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันในสารละลายทอง นาโนโกลด์บนตัวรองรับซิลิกาที่สังเคราะห์ถูกนำไปตรวจสอบลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคเอกซเรย์พาวเดอร์ดิฟแฟรกชัน กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราด และ กล้องจุลทรรศ์ชนิดส่องผ่าน พบว่าซิลิกาที่มีอนุภาคทรงกลมและมีขนาดสม่ำเสมอมีอนุภาคทองเกาะติดที่ผิวของซิลิกาน้อยกว่าอนุภาคของซิลิกาที่มีลักษณะไม่แน่นอนและมีพื้นผิวไม่เรียบ คำสำคัญ: นาโนโกลด์, อนุภาคทรงกลมของซิลิกา