ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาในรายละเอียดของการสังเคราะห์เส้นใยไทเทเนียม (IV) ออกไซด์ ขนาดนาโน ด้วยเทคนิคโซลเจลผสานกับการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต
Library Call : 501415  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เส้นใยขนาดนาโนของไททาเนียสามารถเตรียมได้จากวิธีโซลเจลผนวกกับการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต โดยใช้สารละลายไททาเนียมเตตระไอโซโพรพรอกไซด์, พอลีไวนิลไพโรลิโดน และเอธานอล ในการปั่นเส้นใยคอมโพสิทระหว่างไททาเนียและพอลิไวนิลไพโรลิโดนภายใต้ความต่างศักย์ 16 กิโลโวลต์ การเผาเส้นใยที่ 500 องศาเซลเซียส ทำให้เส้นใยไททาเนียมีการเปลี่ยนเฟสจากอสัณฐานไปเป็นเฟสผสมที่ประกอบด้วยอนาเทสและรูไทล์ พร้อมกับการสลายตัวของพอลิเมอร์ออกจากเส้นใย การเปลี่ยนตัวรองรับในกระบวนการปั่นเส้นใยจากตัวรองรับในแบบราบเป็นตัวรองรับทรงกลมแบบหมุนได้ส่งผลให้เส้นใยเกิดการจัดเรียงตัวในทิศทางเดียวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยก่อนเผา 220 นาโนเมตร และหลังเผา 120 นาโนเมตร ในงานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาผลของสภาวะการบ่มเส้นใยไททาเนียและการเติมกรดอะซิติกในสารละลายตั้งต้น ต่อลักษณะสัณฐานและการเปลี่ยนแปลงเฟสของเส้นใยภายหลังการเผา ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า การบ่มเส้นใยไททาเนียภายใต้ความชื้นสูงสามารถลดสัดส่วนรูไทล์ในเส้นใยหลังจากการเผาได้ หากแต่การบ่มเส้นใยภายใต้ความชื้นสูงนั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของเส้นใยไททาเนีย ความหนาของชั้นเส้นใยเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการบ่มเส้นใย การเติมกรดลงในสารละลายสำหรับการปั่นเส้นใยนั้น สามารถลดอุณหภูมิการเกิดผลึก อนาเทสให้มีค่าต่ำลงได้ และพบว่าขนาดผลึกเฉลี่ยของเส้นใยไททาเนียมีขนาดเล็กลงในสภาวะที่มีกรดอะซิติก รวมทั้งสามารถลดการกระจายตัวของเส้นใยที่เกิดขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณการเติมกรดอะซิติกมากขึ้น