ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมพอลิบิวทิลอะคริเลตนาโนคอมโพสิต โดยวิธีการเตรียมพอลิเมอร์แบบอิมัลชัน
Library Call : PJ.2547 / 3108 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อุตสาหกรรมสารเคลือบผิวในปัจจุบันมีแนวโน้มในการใช้อิมัลชันมากขึ้นเพราะเป็นสารเคลือบฐานน้ำซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ฟิล์มที่ได้จากอิมัลชันพวกอะคริเลทที่ขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้องมีสมบัติที่ไม่ดีพอ และงานวิจัยในปัจจุบันจำนวนมากได้มุ่งเน้นไปที่การใช้ดินมอลท์โมริลโลไนท์ (montmorillonite;MMT)ที่ถูกดัดแปรเป็น organoclay มาช่วยในการเพิ่มสมบัติเชิงกลและทางความร้อน ในงานวิจัยนี้จึงได้นำ MMT มาร่วมในการเตรียมอิมัลชัน โดยได้เตรียมอิมัลชัน 3 สูตร คือ PBA emulsion, PBA + 0.25 g MMT emulsion และ PBA + 0.50 g MMT emulsion เพื่อเปรียบสมบัติต่างๆ ซึ่งจากการทดสอบสมบัติทางกายภาพต่างๆได้แก่ flexibility, adhesion, impact strength และ hardness ซึ่งผลที่ได้คือ สูตรที่เติมดินลงไปจะมี hardness ที่ต่ำลงในขณะที่สมบัติอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่นเดียวกับเมื่อทดสอบด้วยเทคนิค TGA ที่อุณหภูมิในการสลายตัวไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับอิมัลชันที่ไม่ได้ดัดแปร และในการตรวจสอบด้วยเทคนิค DSC ในช่วงอุณหภูมิ 0-50 ? C ไม่สามารถตรวจสอบพบค่า Tg ของอิมัลชันทั้ง 3 สูตร ซึ่งเป็นผลการทดลองที่ต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความผิดพลาดในงานวิจัยนี้ และจะเป็นประโยชน์ในงานวิจัยครั้งต่อไป