ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์เส้นใยไทเทเนียมไนไตรด์จากเส้นใยขนาดนาโนของไทเทเนีย/พอลิเมอร์คอมพอสิตที่เตรียมจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
Library Call : 491731  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เส้นใยไทเทเนียมไนไตรด์ซึ่งเป็นเซรามิกส์ที่ไม่มีออกซิเจน สามารถใช้ในงานที่มีความเครียดทางกลสูงภายใต้อุณหภูมิสูง และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี สามารถสังเคราะห์ได้จากเส้นใยของไทเทเนีย/พอลิเมอร์คอมพอสิตที่เตรียมได้จากวิธีโซล-เจลและการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต โดยเส้นใยนี้จะถูกเผาในบรรยากาศของอาร์กอนที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสเพื่อเปลี่ยนพอลิเมอร์ให้เป็นคาร์บอนอิสระ เส้นใยที่ได้มีการหดสั้นลงและมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางลดลง หลังจากนั้นเส้นใยนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นเส้นใยไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยกระบวนการคาร์โบเทอร์มอลรีดักชั่นและไนไตรด์เดชั่นที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส โดยเส้นใยจะเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมคาร์ไบด์ก่อนในช่วงการเพิ่มอุณหภูมิของระบบและจะเปลี่ยนเป็นเส้นใยไทเทเนียมไนไตรด์เมื่อป้อนก๊าซไนโตรเจนเข้าสู่ระบบ เส้นใยไทเทเทียมไนไตรด์ที่สังเคราะห์ได้จะมีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรเมื่อใช้พอลิไวนิลไพโรลิโดนที่มีมวลโมเลกุลสูงเป็นแหล่งของคาร์บอน นอกจากนี้ยังได้มีการใช้คาร์บอนแบล็คเป็นแหล่งของคาร์บอนในการศึกษานี้ โดยพบว่าสัดส่วนของไทเทเนียมไนไตรด์ที่สังเคราะห์ได้จากคาร์บอนแบล็คจะมากกว่าไทเทเนียมไนไตรด์ที่สังเคราะห์ได้จากพอลิไวนิลไพโรลิโดน และยังพบว่าสัดส่วนของปริมาณสารที่สังเคราะห์ได้เมื่อเพิ่มอัตราการไหลของไนโตรเจนเป็นสองเท่าจะไม่แตกต่างจากค่าที่ได้เมื่อใช้อัตราการไหลของไนโตรเจนปกติในการทดลอง