ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์เส้นใยอะลูมินาขนาดนาโนด้วยเทคนิคโซลเจลผสานกับการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต
Library Call : 501607  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เส้นใยอะลูมินาขนาดนาโนสามารถที่จะสังเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคโซลเจลผสานกับการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต อะลูมิเนียมไอโซโพรพอกไซด์ถูกใช้เป็นแหล่งของอะลูมินา และพอลิไวนิลแอลกฮอลล์ถูกใช้เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการผลิตเส้นใย ในขั้นตอนการเตรียมสารละลายเพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใยนั้น อะลูมิเนียมไอโซโพรพอกไซด์จะทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำ สารละลายที่ได้จะถูกกวนจนได้เวลาที่เหมาะสม หลังจากนั้นพอลิไวนิลแอลกฮอลล์จะถูกเข้าไปเพื่อควบคุมความหนืดของสารละลายให้อยู่สภาวะที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ได้สารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนของการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต เส้นใยที่ได้จากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตนั้นจะเป็นเส้นใยคอมพอสิตระหว่างโบไมด์กับพอลิไวนิลแอลกฮอลล์ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนเป็นอะลูมินาในเฟสของอัลฟ่าเมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ผลจากการวิเคราะห์พบว่าขนาดผลึกของเส้นใยที่ได้จากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตนั้น จะมีขนาดที่เล็กกว่าผงอะลูมินาที่ได้จากสารละลายเดียวกัน เนื่องมาจากสัณฐานของเส้นใยขนาดนาโนจะควบคุมการโตของผลึกในอยู่ในทิศทางเดียว จากการทดลองพบว่า ค่าความหนืดของสารละลายที่ใช้จะมีผลสำคัญต่อความเป็นรูปแบบเดียวกันของเส้นใย โดยค่าความหนืดนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเปลี่ยนเวลาในการปั่นกวนสารละลายจาก 24 เป็น 48 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังพบอีกว่าอุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟสของอะลูมินาจะสูงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มปริมาณกรดให้กับสารละลาย ซึ่งจะส่งผลอย่างชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของเส้นใย