ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอลของม้วนนาโนไทเทเนตจากอนุภาคไทเทเนียขนาดไมครอนโดยใช้โซนิเคชัน พรีทรีตเมนต์
Library Call : 501155  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการทำการศึกษาผลกระทบจาก ขนาดของสารตั้งต้นไทเทเนีย (400 นาโนเมตร และ 5 ไมโครเมตร) อุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ (90 ถึง 180 องศาเซลเซียส) และพลังงานที่ใช้ในการโซนิเคชัน (0 ถึง 38 วัตต์) พบว่าปัจจัยดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยน รูปร่างของไทเทเนต ความยาวของท่อนาโนไทเทเนต และเฟสของไฟเบอร์นาโนไทเทเนตได้ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) การดูดซับก๊าซไนโตรเจน (BET) เครื่องดีแอลเอส (DLS) และ เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) ได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ รูปร่าง พื้นที่ผิวจำเพาะ ขนาดเฉลี่ย และ เฟสของอนุภาคไทเทเนตที่สังเคราะห์ได้ โดยจากผลกระทบของขนาดของสารไทเทเนียตั้งต้น พบว่าอนุภาคของสารตั้งต้นที่มีขนาดเล็กกว่า จะสามารถเปลี่ยนเป็นไทเทเนตที่มีรูปร่างระดับนาโนเมตรได้ง่ายกว่า รวมทั้งพื้นที่ผิวจำเพาะที่มากกว่าไทเทเนตที่สังเคราะห์จากสารตั้งต้นที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่าด้วย สำหรับผลกระทบของอุณหภูมิ พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ไทเทเนียที่มีรูปร่างทรงกลมจะเปลี่ยนรูปร่างไปเป็น แผ่นระดับนาโน ท่อระดับนาโน และ ไฟเบอร์ระดับนาโนตามลำดับ และลำดับของพื้นที่ผิวจำเพาะที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอุณหภูมิในการสังเคราะห์สามารถจัดลำดับได้ดังนี้ 150 > 120 > 90 > 180 องศาเซลเซียส ยิ่งไปกว่านั้นโซนิเคชันพรีทรีตเมนต์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสมบัติของอนุภาคไทเทเนต เช่นกัน โดยเมื่อทำการใส่โซนิเคชันพรีทรีตเมนต์ ท่อนาโนไทเทเนตที่ได้จะมีความยาว และพื้นที่ผิวจำเพาะที่เพิ่มมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อทำการเพิ่มพลังงานในการโซนิเคชันให้มากขึ้น (ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส) พบว่าความยาวของท่อนาโนไทเทเนตก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อิทธิพลของโซนิเคชันพรีทรีตเมนท์ไม่ได้มีผลเพียงแค่กับไทเทเนตที่มีรูปร่างแบบท่อ แต่ยังมีผลกับไฟเบอร์นาโนไทเทเนตอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อทำการใส่ โซนิเคชันพรีทรีตเมนต์เข้าไปในการสังเคราะห์ไฟเบอร์นาโนไทเทเนตจะทำให้ไทเทเนตที่สังเคราะห์ได้มีเฟสบรุคไคท์ (เฟสหนึ่งของไทเทเนต) เกิดขึ้นอีกด้วย การแตกตัวของสารละลายฟีนอลถูกนำมาใช้ในการหาพฤติกรรมการเป็นตัวเร่งทางแสงของไทเทเนตที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 90 ถึง 150 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นพื้นที่ผิวของไทเทเนตเพิ่มขึ้น (83-258 ตารางเมตรต่อกรัม) และแถบพลังงานช่องว่าง (จากเครื่อง UV/vis spectrometer) เพิ่มขึ้น (3.44-3.84 eV) แต่เนื่องจากการเปลี่ยนเฟสจากอะนาเทส ไปเป็นเฟสของสารประกอบไทเทเนต ทำให้สารไทเทเนตที่สังเคราะห์ได้เกิดพฤติกรรมกันแสงยูวี แต่ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงเพื่อแตกตัวฟีนอลได้