ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์และการอัดอนุภาคนาโนของเงินบนผ้าฝ้ายและสมบัติการต้านแบคทีเรีย
Library Call : วพ.2551 / 4901
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อนุภาคนาโนของเงินที่มีความเข้มข้นสูง (10,000 ส่วนในล้านส่วน) และมีเสถียรภาพสูงสังเคราะห์โดยวิธีรีดักชันเกลือซิลเวอร์ด้วยโซเดียมโบโรไฮไดรด์ในสภาวะที่มีสารคงสภาพ โดยสารคงสภาพที่ใช้คือ พอลิไวนิลไพรโรลิโดน , เจลาติน และ แป้ง การตรวจสอบขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคนาโนของเงินด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปคโตรสโกปีและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) พบว่าอนุภาคนาโนของเงินที่อยู่ในสารละลายแป้งจะมีขนาดเล็กและการกระจายตัวแคบกว่าอนุภาคนาโนของเงินในสารละลายเจลาตินและสารละลายพอลิไวนิลไพรโรลิโดน อนุภาคนาโนของเงินในสารละลายแป้งจะถูกตรึงลงบนผ้าฝ้ายและผ้าโพลีเอสเทอร์ด้วยกระบวนการอัด วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและเครื่องจักรของโรงงาน โดยลูกกลิ้งในกระบวนการอัดมีการควบคุมแรงกด เพื่อควบคุมปริมาณของคอลลอยด์น้ำของอนุภาคนาโนของเงินบนผ้า ผลจากการศึกษาด้วยเครื่องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด ยืนยันการเกาะติดของอนุภาคนาโนของเงินบนผ้า สมบัติการต้านแบคทีเรียของอนุภาคนาโนของเงินบนผ้าถูกทดสอบโดย AATCC test method 147-1998 ของ the American Association of Textiles Chemist and Colorists พบว่าอนุภาคนาโนของเงินมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ดี