ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์และพอลิเมอไรเซชันของนาโนแอสเซมเบิลไดแอเซทิลีนลิพิดที่มีหมู่แอมิโน
Library Call : วพ.2553 / 5793 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การสังเคราะห์ไดแอเซทิลีนลิพิดมอนอเมอร์กลุ่มใหม่ประกอบด้วยหมู่แอมิโด หรือคาร์บอกซิลเป็นส่วนหัว ที่มีความแปรผันความยาวของสายโซ่แอลคิล (n = 2, 3, 4) ระหว่างหมู่คาร์บอนิลกระทำผ่านการควบแน่นของ 10,12- เพนตะโคซะไดไอนามีนกับ ไดแอซิดต่างๆ หรืออนุพันธ์แอนไฮดรายด์แบบวงของมัน เราได้ตรวจสอบปฏิกิริยาการพอลิเมอไรเซชันและสมบัติการเปลี่ยนสีของพอลิไดแอเซทิลีน (PDA) ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งมอนอเมอร์เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน หรือม่วงในสถานะของแข็ง ในขณะที่เปลี่ยนอย่างทันทีทันใดเป็นสีที่แตกต่างกันในสถานะฟิล์ม ขึ้นอยู่กับความยาวของสายโซ่แอลคิลระหว่างหมู่คาร์บอนิล บ่งชี้ถึงการฟอร์มตัวของ PDA หลังนำเอาไดแอเซทิลีนลิพิดมอนอเมอร์มาโซนิเคตในน้ำที่มีสภาพความเป็นกรด-ด่างต่างๆ มันจะสามารถกระจายตัวและพอลิเมอไรซ์ด้วยรังสียูวี 254 นาโนเมตร ได้เป็น PDA โซล สมบัติการเปลี่ยนสีของ PDA โซลด้วยความร้อนสามารถติดตามด้วยยูวีวิสิเบิล-สเปกโตรสโกปี สำหรับ PDA ที่ประกอบด้วยหมู่เอไมด์หนึ่งหมู่ ค่า n ต่ำจะแสดงอุณหภูมิการเปลี่ยนสีต่ำกว่า ในขณะที่ PDA ที่ประกอบด้วยหมู่เอไมด์สองหมู่แสดงแนวโน้มในทางตรงข้าม ในอีกทางหนึ่งของ PDA ที่ประกอบด้วยหมู่เอไมด์หนึ่งหมู่การเพิ่มขึ้นของค่า n เป็นการทำให้ระดับความสามารถในการผันกลับได้ของสีน้ำเงินเพิ่มขึ้น PDA ที่ประกอบด้วยหมู่เอไมด์สองหมู่แสดงแนวโน้มในทางตรงข้ามอีกเช่นเดิม การทำ PDA เป็นเซ็นเซอร์เปลี่ยนสีบนกระดาษนำไปตรวจสอบตัวทำละลายอินทรีย์ 14 ชนิดและสารลดแรงตึงผิว 9 ชนิด จากผลที่ได้เราสามารถพัฒนาตัวตรวจวัดสำหรับตรวจสอบตัวทำละลายอินทรีย์ 11 ชนิดและสารลดแรงตึงผิวประเภทประจุบวกได้โดยใช้วิธีการแยกทางสถิติ (ปรินซิปัลคอมโพแนนท์แอนาไลซิส, PCA)