ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อนุภาคคาร์บอนนาโนที่ได้จากการเผาไหม้พาราฟิน 
Library Call : วพ.2552 / 5372 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษานี้อนุุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอนสังเคราะห์โดยวิธีการเผาไหม้ของพาราฟิน นำพาราฟินมาขึ้นรูปเป็นเทียนไข และใช้เป็นแหล่งกำเนิดของคาร์บอน ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอน ปัจจัยที่เหมาะสมทั้งหมดนี้สามารถสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอนได้ปริมาณมาก ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งเทียนต่อขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของไส้เทียนเท่ากับ 0.5:2 ความยาวของไส้เทียนจากผิวด้านบนสุดของแท่งเทียนไข เท่ากับ 1.0 เซนติเมตร ตำแหน่งของเปลวไฟที่ถูกรบกวนคือระหว่างบริเวณที่ 4 และ5 ระยะความห่างของเส้นลวดที่ใช้ในการสานตัวรบกวนเปลวไฟเท่ากับ 0.1 เซนติเมตร ชนิดของเส้นลวดที่ใช้ในการสานตัวรบกวนเปลวไฟ คือ เส้นลวดนิโครม และลักษณะรูปร่างของตัวรบกวนเปลวไฟคือรูปร่างสี่เหลี่ยม รูปร่างทรงกลมของอนุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอนมีขนาด 20-100 นาโนเมตร ตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม พื้นที่ผิวของอนุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอนตรวจสอบโดยใช้เทคนิคบีอีทีมีขนาด 95.05 ตารางเมตรต่อกรัม เอกซ์-เรย์ สเปกโทรสโกปี และรามานสเปกโทรสโกปี บอกถึงโครงสร้างของอนุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอนเป็นโครงสร้างผสมกันของโครงสร้างแกรไฟต์ แกรไฟต์ที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ และ อสัญฐาน พีคของอินฟราเรดเปกตราของอนุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอนพบว่าไม่มีการสั่นแบบยืดของพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจน แสดงว่าอนุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอนที่สังเคราะห์ประกอบด้วยคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์ นอกจากนี้อนุภาคระดับนาโนเมตรของคาร์บอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นตัวดูดซับสารระเหยอินทรีย์ได้