ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์และวิเคราะห์อนุภาคนาโนของทองเหลืองโดยวิธีอาร์คดิสชาร์ตสำหรับหมึกนำไฟฟ้า
Library Call : 550112  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสนอการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของทองเหลืองโดยวิธีอาร์คดิสชาร์ต (Arc discharge) ในของเหลวที่เป็นฉนวนไฟฟ้าต่างกัน 3 ชนิด คือ น้ำกลั่นปราศจากไอออน เอทิลีนไกลคอล (Ethylene glycol) และเอทานอล (Ethanol) ที่สภาวะความดันบรรยากาศปกติ โครงสร้าง ขนาด และรูปร่างของอนุภาคที่สังเคราะห์ได้ถูกวิเคราะห์โดย XRD SEM และ TEM ตามลำดับ พบว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้ในของเหลวที่เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้ง 3 ชนิดประกอบด้วยทองเหลือง (CuZn) และออกไซด์ของสังกะสี (ZnO) ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระของออกซิเจนที่เกิดขึ้นในระหว่างการสลายตัวของของเหลวที่เป็นฉนวนไฟฟ้า อนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีขนาด 10.9 nm ในเอทิลีนไกลคอล, 17.3 nm ในเอทานอล และ 95.1 nm ในน้ำกลั่นปราศจากไอออน นอกจากนี้ได้ศึกษาผลของการเติมกรดแอสคอร์บิคเข้มข้น 0.1 M ลงในสารละลายคอลลอยด์ที่สังเคราะห์ได้จากของเหลวที่เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้ง 3 ชนิดพบว่า สามารถรีดิวซ์อนุภาคออกไซด์ของสังกะสีในน้ำปราศจากไอออนและเอทิลีนไกลคอลได้ แต่ในเอทานอลจะเกิดอนุภาคของซิงค์ออกซาเลท (Zinc oxalate hydrate) ขึ้น การศึกษาผลของปริมาณทองเหลืองที่อาร์คลงไปที่ปริมาณ 3.47, 6.95 และ 10.43 กรัมต่อลิตร พบว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีขนาดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนำอนุภาคที่สังเคราะห์ได้จากการอาร์คทองเหลือง 10.43 กรัมต่อลิตรในเอทิลีนไกลคอลและเติมกรดแอสคอร์บิค 0.1 M มาเตรียมหมึกทองเหลืองนำไฟฟ้า และพิมพ์ลงบนแผ่น PET ด้วยวิธีการสกรีน จากนั้นนำไปเผาผนึก (sintering) ภายใต้ไอของกรดฟอร์มิกที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30, 60, 90, 120 และ 480 นาที จากการตรวจสอบด้วย SEM แสดงให้เห็นว่าอนุภาคเริ่มหลอมเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที และความต้านทานไฟฟ้าจะลดลงเมื่อเวลาการเผาผนึกเพิ่มขึ้น โดยความต้านทานไฟฟ้าที่น้อยที่สุดเท่ากับ 22.05 โอห์มเซนติเมตร