ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์และวิเคราะห์อนุภาคนาโนทองแดงสำหรับประยุกต์ใช้เป็นหมึกนำไฟฟ้า
Library Call : 540510 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนทองแดงโดยวิธีอาร์คดิสชาร์ต (Arc discharge) ในของเหลวที่เป็นฉนวนไฟฟ้า (dielectric liquid) คือ ethylene glycol และ diethylene glycol ที่สภาวะความดันบรรยากาศปกติ โดยใช้ XRD SEM และ TEM ในการวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะโครงสร้างของผลึก รูปร่างและขนาดของอนุภาคตามลำดับ อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์พบว่าประกอบไปด้วยทองแดง และออกไซด์ของทองแดง โดยออกไซด์ของทองแดงเกิดจากการทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระของออกซิเจน ที่เกิดขึ้นในระหว่างการสลายตัวของสารที่เป็นฉนวนไฟฟ้า อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมโดยมีขนาดอยู่ที่ 10-20 nm ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการเติมสารรีดิวซ์คือ โซเดียมโบโรไฮไดรด์ โซเดียมไฮโปฟอสไฟท์ และกรดแอลแอสคอร์บิคที่ความเข้มข้น 0.1~1 M จากผลการทดลองพบว่ากรดแอลแอสคอร์บิคและโซเดียมโบโรไฮไดรด์สามารถที่จะรีดิวซ์อนุภาคให้เกิดเป็นทองแดงได้ที่อุณหภูมิต่ำ และได้ศึกษาผลของการเติม PVP 0.05~0.5 M โดยพบว่า PVP สามารถที่จะป้องกันการเกิดการรวมตัวกันของอนุภาคทองแดงและสามารถป้องกันการเกิดออกไซด์ของทองแดงได้ โดยได้ทำการยืนยันการเกิดอนุภาคนาโนทองแดงกับ PVP โดยใช้ FTIR ในการวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่าการเติม PVP 0.1M และ 0.5M ลงในอนุภาคที่สังเคราะห์ได้ใน EG และ DEG ตามลำดับ จะทำให้อนุภาคนาโนทองแดงที่สังเคราะห์ได้สามารถเก็บไว้ที่สภาวะบรรยากาศปกติเป็นเวลา 30 วันโดยไม่เกิดออกไซด์ของทองแดง