ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์โลหะทองแดงขนาดนาโน โดยอาศัยสารสกัดจากใบชาแห้ง
Library Call : PJ.2554 / 5836
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในหลายปีที่ผ่านมา ความสนใจอย่างมากได้มุ่งหมายไปที่โลหะนาโนเนื่องจากคุณสมบัติที่มีความเฉพาะตัวของโลหะเหล่านั้น โลหะนาโนสามารถสังเคราะห์ขึ้นจากโลหะมีสกุลเช่น ทองคำหรือเงิน ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูง ในปัจจุบันนี้โลหะทองแดงขนาดนาโนเป็นที่ดึงดูดความสนใจอย่างมาก เพราะคุณสมบัติที่น่าสนใจและราคาที่ถูก งานวิจัยนี้ได้รายงานถึงวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสังเคราะห์โลหะทองแดงขนาดนาโน โดยอาศัยสารรีดิวซ์ที่พบในธรรมชาติที่สกัดได้จากใบชาแห้ง ในการเปลี่ยนไอออนโลหะทองแดง(II) ให้เป็นโลหะทองแดง(0) กระบวนการสังเคราะห์ได้กระทำภายใต้บรรยากาศที่มีแก๊สไนโตรเจนเพื่อป้องกันกระบวนการเกิดออกซิเดชั่นของโลหะทองแดงนาโน มีการศึกษาผลของการสกัดสารจากใบชาแห้ง , แก๊สไนโตรเจน , ความเข้มข้นเริ่มต้นของ CuSO4 , อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา, และ ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา ที่มีผลต่อสัณฐานของโลหะทองแดงนาโน การตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะทองแดงนาโนอาศัยเทคนิค UV-Vis spectrophotometry, dynamic light scattering ( DLS ) และ scanning electron microscopy ( SEM ) ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของอนุภาคจากเครื่องมือ DLS พบว่ามีขนาดอยู่ที่ประมาณ 200 นาโนเมตร โลหะทองแดงนาโนที่ตรวจสอบจากเครื่องมือ SEM พบว่าเป็นทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 180 นาโนเมตร