ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์โลหะทองแดงขนาดนาโนโดยอาศัยสารสกัดจากใบกะเพรา
Library Call : PJ.2554 / 5827 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบัน นาโนเทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่จัดการวัตถุในระดับโมเลกุล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากจากหลายภาคส่วน มีอนุภาคโลหะนาโนสังเคราะห์ขึ้นจากโลหะมีสกุลหลายชนิด เช่น ทองคำ และเงิน ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูง อนุภาคทองแดงนาโนจึงเป็นอีกทางเลือกที่คาดหวังท่ามกลางโลหะมีสกุลหลายชนิด เพราะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เฉพาะตัว และมีราคาที่ถูก งานวิจัยนี้มุ่งไปที่การสังเคราะห์โลหะทองแดงนาโน โดยอาศัยสารรีดิวซ์ที่พบในธรรมชาติในสารสกัดของใบกะเพรา ในการสังเคราะห์ ไอออนทองแดง(II) ถูกรีดิวซ์ให้เป็นโลหะทองแดง(0) กระบวนการสังเคราะห์นี้ทดลองภายใต้บรรยากาศที่มีก๊าซไนโตรเจนเพื่อปกป้องการออกซิเดชันอีกครั้งของโลหะทองแดงนาโนที่เกิดขึ้น การศึกษาสิ่งที่มีผลต่อสัณฐานของอนุภาคนาโนนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของการกรองของสารสกัดจากใบกะเพรา ชนิดของน้ำในการทำปฏิกิริยา การกวนขณะทำปฏิกิริยา อุณหภูมิ และสารเคลือบผิว การตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะทองแดงขนาดนาโนอาศัยเทคนิค UV-Vis spectrophotometer, dynamic light scattering (DLS) และ scanning electron microscopy (SEM) ภายใต้สภาวะหนึ่ง อนุภาคทองแดงนาโนมีขนาดประมาณ 114 นาโนเมตร อีกสภาวะหนึ่ง อนุภาคทองแดงนาโนที่สังเกตได้ด้วย SEM ว่ามีลักษณะเป็นลูกบาศก์ ไปจนถึงทรงหลายเหลี่ยม อนุภาคมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 290 นาโนเมตร 13.33 เปอร์เซ็นต์ของอนุภาคเหล่านั้นมีขนาดประมาณ 100 นาโนเมตร