ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์กรดกลีเซอริกจากกลีเซอรอลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยใช้ทองอนุภาคนาโนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Library Call : PJ.2551 / 4363 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนมากเกินความต้องการ ทำให้ราคาของกลีเซอรอลต่ำลง และการทิ้งกลีเซอรอลก็ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ทางแก้ปัญหาหนึ่ง คือการเพิ่มมูลค่ากลีเซอรอล โดยการนำกลีเซอรอลมาสังเคราะห์เป็นกรดกลีเซอริกด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์กรดกลีเซอริกจากกลีเซอรอลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใช้ทองอนุภาคนาโนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและตรวจสอบชนิดของผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกลีเซอรอลด้วยเทคนิคคาร์บอนเอ็นเอ็มอาร์ 13C-NMR สเปกโตรสโกปี จากผลการวิจัยพบว่าภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสังเคราะห์กรดกลีเซอริก คือ การใช้ทองอนุภาคนาโนในสารละลายโซเดียมซิเตรทรตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, ที่ความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยา 85 ส่วนในล้านส่วน, ความเข้มข้นของกลีเซอรอล 0.6 โมลาร์, อุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส, ความดันของออกซิเจน 3 บาร์ และมีอัตราส่วนโดย โมลของกลีเซอรอลต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1: 1 คำสำคัญ: ปฏิกิริยาออกซิเดชัน, กลีเซอรอล, กรดกลีเซอริก, 13C?NMR สเปกโตรสโกปี, ทองอนุภาคนาโน