ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเผาไหม้ร่วมระหว่างถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : PJ.2549 / 3818  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการเผาไหม้ร่วมระหว่างถ่านหินและกะลามะพร้าวในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน โดยศึกษาตัวแปร คืออัตราส่วนของเชื้อเพลิงผสมระหว่างถ่านหินและกะลามะพร้าว อัตราการป้อนเชื้อเพลิงที่มีต่ออุณหภูมิองค์ประกอบของก๊าซที่ความสูงระดับต่างๆตลอดไรเซอร์โดยใช้ทรายเป็นเบดตัวกลาง โดยกำหนดให้อัตราการไหลของอากาศปฐมภูมิ และอัตราการไหลของอากาศทุติยภูมิมีค่าคงที่ที่ 8 ลิตรต่อวินาที และ 200 ลิตรต่อนาทีตามลำดับ โดยจากการทดลองพบว่าอัตราการป้อนเชื้อเพลิงผสมที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 2 Hz และอัตราส่วนระหว่างเชื้อเพลิงถ่านหินและชีวมวลกากมะพร้าวที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 1:1 ตามลำดับ เนื่องจากสภาวะนี้จะทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดไรเซอร์มีค่าสูงกว่าอัตราส่วนและอัตราการป้อนอื่นๆ ซึ่งนับว่าเป็นสภาวะที่ให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดไรเซอร์มีค่าใกล้เคียงกับการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเพียงอย่างเดียวที่สุด