ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์คอมโพสิทของโพลีเอทิลีนชนิดโซ่ตรงซึ่งมีความหนาแน่นต่ำกับนาโนซิลิกาโดยวิธีอินไซทูพอลิเมอร์ไรเซชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีน
Library Call : อ2457.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับ 1-โอเลฟิน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีน สามารถสังเคราะห์โพลีเอทิลีนชนิดโซ่ตรงซึ่งมีความหนาแน่นต่ำได้คุณสมบัติทางกลของโพลีเอทีลีนตัวดังกล่าวที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถปรับปรุงได้ โดยการเติมสารปรุงแต่งประเภทอินทรีย์หรืออนินทรีย์บางตัวลงไป สำหรับการเติมสารปรุงแต่งที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรลงไปในพอลิเมอร์ จะเรียกพอลิเมอร์เหล่านั้นว่าเป็นพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิท วิธีในการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทมีอยู่หลายวิธี เช่น การผสมโดยใช้ตัวทำละลาย, การผสมโดยการหลอมความร้อน และวิธีอินไซทูพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยวิธีอินไซทูพอลิเมอร์ไรเซชันได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทที่ช่วยทำให้อนุภาคของสารปรุงแต่งที่ใส่ลงไปมีการกระจายตัวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องมาจากการเกิดพันธะกันโดยตรงระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยากับพื้นผิวของอนุภาคระดับนาโนเมตรของสารปรุงแต่ง ดังนั้นระหว่างขั้นตอนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ดังกล่าว จะต้องมีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ไว้บนพื้นผิวของอนุภาคระดับนาโนเมตรของสารปรุงแต่ง ในการศึกษานี้จะสังเคราะห์พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทโดยวิธีอินไซทูพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เซอร์โคโนซีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และเมธิลอะลูมินอกเซนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ซิลิกา 2 ชนิดจะถูกนำมาใช้เป็นสารปรุงแต่ง ชนิดแรกคือซิลิกาที่เตรียมขึ้นโดยวิธีการโซล-เจล และอีกชนิดคือซิลิกาที่ทำการซื้อมาจากบริษัทผู้ค้าซึ่งมีด้วยกัน 2 ขนาด คือ 10 นาโนเมตร และ 15 นาโนเมตร ซิลิกาที่ใช้รวมทั้งพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิทที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำไปทดสอบคุณสมบัติต่อไป