ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์คอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินความเข้มข้นสูง 
Library Call : วพ.2552 / 6318  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินความเข้มข้นสูงและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไหลแบบท่อสำหรับผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินความเข้มข้นสูงผลิตโดยกระบวนการรีดักชันด้วยวิธีทางเคมี ระหว่างสารละลายเกลือของโลหะเงินและสารละลายตัวรีดิวซ์ในเครื่องปฏิกรณ์ไหลแบบท่อ จากการทดลองพบว่าเครื่องปฏิกรณ์ไหลแบบท่อสามารถผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินความเข้มข้น 1,000-10,000 ส่วนในล้านส่วน ในอัตรา 240 ลิตรต่อชั่วโมง อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินความเข้มข้นสูงที่สังเคราะห์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไหลแบบท่อมีความอยู่ตัวสูง อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินความเข้มข้นสูงที่สังเคราะห์โดยเครื่องปฏิกรณ์ไหลแบบท่อมีขนาดเล็กและมีค่าการกระจายตัวที่แคบ ภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านแสดงให้เห็นว่าอนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินมีขนาดประมาณ 10 นาโนเมตร ต้นทุนการผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินมีราคาต่ำกว่าอนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มาก อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินความเข้มข้นสูงแสดงสมบัติยับยั้งแบคทีเรียและไม่เป็นพิษต่อเซลล์