ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์คาร์บอนนาโนฮอร์นไฮบริดกับอนุภาคแพลเลเดียมในระดับนาโนเมตรด้วยเทคนิคการอาร์คที่มีการพ่นก๊าซ
Library Call : 520467 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาวิธีการสังเคราะห์คาร์บอนนาโนฮอร์นไฮบริดกับแพลเลเดียมในระดับนาโนเมตรในขั้นตอนเดียว ด้วยวิธีการอาร์คในน้ำที่มีการพ่นก๊าซ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ศึกษาปฏิกิริยาภายในระบบการอาร์คในน้ำที่มีการพ่นก๊าซอย่างละเอียด อีกทั้งได้ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิน้ำที่มีผลต่อการสังเคราะห์คาร์บอนนาโนฮอร์น จากการทดลองพบว่า ปริมาณของคาร์บอนนาโนฮอร์นที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น แต่ความบริสุทธิ์ของคาร์บอนนาโนฮอร์นไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ได้เสนอโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณไอคาร์บอนที่สูญเสีย จากการเกิดคาร์บอนนาโนฮอร์น และจากการแพร่ของไอน้ำภายในขั้วแคโทด ซึ่งแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนอาร์คพลาสมา ส่วนที่เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของไอ และส่วนดาวน์สตรีม ปริมาณของคาร์บอนนาโนฮอร์นที่ลดลงเกิดจากปฏิกิริยาข้างเคียงของการเกิดก๊าซไฮโดรเจนจากไอคาร์บอนกับไอน้ำ อนึ่งจากการวัดคลื่นแสงของส่วนอาร์คพลาสมาสามารถยืนยันได้ว่าปฏิกิริยาการเกิดก๊าซไฮโดรเจน ไม่ได้เกิดที่ส่วนอาร์คพลาสมาเนื่องจากการพ่นก๊าซไนโตรเจนช่วยไล่ไอน้ำออกจากส่วนอาร์คพลาสมา จากการวิเคราะห์โดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เสนอ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณการเกิดก๊าซไฮโดรเจนและอุณหภูมิน้ำได้อย่างแม่นยำ จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าอนุภาคแพลเลเดียมที่ถูกห่อหุ้มอยู่ภายในกลุ่มคาร์บอนนาโนฮอร์นมีขนาด 3 ถึง 6 นาโนเมตรเมื่อใช้ลวดแพลเลเดียมขนาด 0.1 และ 0.3 มิลลิเมตร แต่เมื่อใช้ลวดขนาด 0.5 และ 0.8 มิลลิเมตร อนุภาคแพลเลเดียมมีแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีบางส่วนที่ยื่นออกมาจากกลุ่มคาร์บอนนาโนฮอร์น นอกจากนี้พบว่าพื้นที่ผิวส่วนใหญ่ของสารประกอบดังกล่าวเป็นพื้นที่ของคาร์บอนนาโนฮอร์น และปริมาณของอนุภาคแพลเลเดียมในสารประกอบจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ลวดขนาดใหญ่ขึ้น