ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ซิลิคอนไนไตรด์จากเส้นใยขนาดนาโนของซิลิกา/คาร์บอนคอมพอสิต จากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
Library Call : ร722.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การสังเคราะห์ซิลิคอนไนไตรด์ซึ่งเป็นวัสดุโครงสร้าง สำหรับการใช้งานที่มีความเครียดทางกลสูง ภายใต้อุณหภูมิสูงจากซิลิกา/คาร์บอนคอมพอสิต ซึ่งใช้พอลิเมอร์ที่ถูกเผาในบรรยากาศเฉื่อยหรือคาร์บอนแบล็ค เป็นแหล่งของคาร์บอนได้ถูกศึกษาโดยลักษณะรูปร่างของสารตั้งต้นที่ศึกษานั้น อยู่ในรูแของเจลและเส้นใยที่ได้จากการเตรียมด้วยวิธี โซล-เจลและการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต ซิลกิกา/คาร์บอนคอมพอสิตจะถูกเปลี่ยนให้เป็นซิลิคอนไนไตรด์ ด้วยกระบวนการคาร์โบเทอร์มอลรีดักชั่นและไนไตรเดชั่น ในส่วนของการสังเคราะห์ซิลีคอนไนไตรด์จากซิลิกา/พอลิเมอร์คอมพอสิต ที่ถูกเผาในบรรยากาศเฉื่อยนั้น พบว่า 3-อะมิโนโพรพิลไตรเมททอกซีไซเลน และพอลิไวนิลไพโรลิโดนที่มีมวลโมเลกุลต่ำ เป็นสารตั้งต้นที่เหมาะสมของซิลิกาและคาร์บอนตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่าเวลาที่ตั้งทิ้งไว้และลักษณะรูปร่าง (เจลและเส้นใย) ของคอมพอสิตเริ่มต้นเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชั่นต่อไป โดยพบว่าลักษณะรูปร่างที่เป็นเส้นใยนั้นไม่เหมาะสมในการเปลี่ยนให้เป็น ซิลิคอนไนไตรด์เนื่องจากปริมาณคาร์บอนอิสระไม่เพียงพอ ในส่วนของการใช้ซิลิกา/คาร์บอนแบล็คคอมพอสิตนั้น สามารถสังเคราะห์ซิลิคอนไนไตรด์/ซิลิคอนคาร์ไบด์คอมพอสิตในรูปของเส้นใยได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงมีลักษณะรูปร่างเหมือนกับ เส้นใยซิลิกา/คาร์บอนแบล็คคอพอสิตตั้งต้น โดยมีขนาดเฉลี่ยของเส้นใยอยู่ระหว่า 0.4-0.65 ไมโครเมตร และจากการศึกษาพบว่า เวลาที่ตั้งทิ้งไว้และสัดส่วนระหว่างคาร์บอนกับซิลิกาของคอมพอสิตตั้งต้น เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อกลไกของ กระบวนการคาร์โบเทอร์มอลรีดักชั่นและไนไตรเดชั่น