ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ซีโอไลต์บีตาขนาดนาโนสำหรับการเปลี่ยนพลาสติกเป็นแกโซลีน
Library Call : วพ.2550 / 5595 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้สังเคราะห์ซีโอไลต์บีตาจากเซโรเจลซิลิกาที่เตรียมขึ้นใหม่ซึ่งผสมกับอะลูมิเนียมไอโซโพร-พอกไซด์และสารละลายเททระเอทิลแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ตามด้วยการตกผลึกแบบไฮโดรเทอร์มัลที่ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ กัน ได้สำรวจอิทธิพลของการฉายรังสีอัลตราซาวนด์ระหว่างขั้นตอนการเกิดเจลต่อสมบัติเชิงเคมี-กายภาพและเชิงเร่งปฏิกิริยา ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ เวลาในการฉายรังสีอัลตราซาวนด์ เวลาในการตกผลึก และอัตราส่วนของซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมในเจลกับซีโอไลต์บีตาที่เตรียมโดยไม่มีการฉายรังสีอัลตราซาวนด์ ได้ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของซีโอไลต์บีตาด้วยเทคนิคการหักเหรังสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด อินดักทิฟลีคัปเปิลพลาสมาอะตอมมิคอีมิสชันสเปกโทรสโคปิก อะลูมิเนียมแมจิกแองเกิลสปินนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ การดูดซับไนโตรเจน และการคายแอมโมเนียด้วยการเพิ่มอุณหภูมิแบบตั้งโปรแกรม สามารถสังเคราะห์ซีโอไลต์บีตาที่บริสุทธิ์ด้วยวิธีการฉายรังสีอัลตราซาวนด์หลังการตกผลึกเพียง 16 ชั่วโมง การใช้รังสีอัลตราซาวนด์ไม่มีผลต่อโครงสร้างแต่มีผลต่อขนาดอนุภาคของซีโอไลต์บีตาอย่างมีนัยสำคัญ การฉายรังสีอัลตราซาวนด์ไม่เพียงทำให้ได้ปริมาณซีโอไลต์บีตาเพิ่มขึ้นแต่ยังทำให้อะลูมิเนียมเข้าไปในตำแหน่งโครงสร้างที่เป็น เททะฮีดรัลได้มากขึ้นเป็นผลให้มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ได้สำรวจสมบัติเชิงเร่งปฏิกิริยาของซีโอไลต์บีตาที่สังเคราะห์ได้ในการแตกตัวของพอลิโพรพิลีน และพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงภายใต้ภาวะต่างๆ การแตกตัวของพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงเกิดได้ยากกว่าการแตกตัวของพอลิโพรพิลีน เมื่อใช้ ซีโอไลต์บีตาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาค่าการเปลี่ยนของพลาสติกทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าการเปลี่ยนพลาสติกและปริมาณของผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นของเหลวขึ้นกับอุณหภูมิที่ใช้ในการแตกตัวและอัตราส่วนของพลาสติกต่อตัวเร่งปฏิกิริยา อย่างไรก็ตามอัตราส่วนของซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมในช่วง 40 ถึง 80 ไม่มีผลต่อค่าการเปลี่ยนของพลาสติกและปริมาณผลิตภัณฑ์ การใช้รังสี อัลตราซาวนด์กับตัวอย่างที่มีค่าอัตราส่วนของซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมต่ำคือ 20 ทำให้ได้ค่าการเปลี่ยนและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวสูงสุดเนื่องจากค่าความเป็นกรดสูงสุดของตัวเร่งปฏิกิริยานี้ ความเลือกจำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ได้รับผลเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สที่ได้จากการแตกตัวของพอลิโพรพิลีน และ พอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงส่วนใหญ่เป็นโพรพีน ไอโซบิวทีน และไอสารที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่านอมัลเพนเทน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวที่ได้จากการแตกตัวของพลาสติกทั้งสองชนิดส่วนใหญ่มีจุดเดือดอยู่ในช่วงของเฮกเซนถึงโนเนน สามารถปรับสภาพตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายด้วยการเผาและความว่องไวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก