ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ท่อนนาโนไทเทเนตและการประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม
Library Call : 530969  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนตและเส้นนาโนไทเทเนต โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลจากไทเทเนียทรงกลมเชิงการค้า โดยศึกษาผลของการทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิปฏิกิริยาและการเผาต่อการเกิดและรูปร่างของไทเทเนต พบว่าท่อนาโนไทเทเนตที่มีพื้นที่ผิวสูงสังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เมื่อเพิ่มอุณหภูมิปฏิกิริยาเป็น 200 องศาเซลเซียส ท่อนาโนไทเทเนตเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นเส้นนาโนไทเทเนต การเผาที่ 600 องศาเซลเซียส ทำให้ท่อนาโนไทเทเนตเปลี่ยนรูปร่างกลับไปเป็นอะนาเทสไทเทเนีย ในขณะที่การเผาเส้นนาโนไทเทเนตเปลี่ยนเป็น ไทเทเนียแบบเมตะสเตเบิลภายใต้สภาวะเดียวกัน การใช้ท่อนาโนไทเทเนตเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยา ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันแบบเลือกเกิดของหนึ่ง-เฮปไทน์ในวัฏภาคของเหลว สูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมที่เตรียมบนเส้นนาโนไทเทเนตและไทเทเนียทางการค้า ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบนท่อนาโนไทเทเนต ที่เตรียมจากวิธีรีดักชันด้วยตัวทำละลายแสดงค่าการเปลี่ยนของหนึ่ง-เฮปไทน์ ที่สูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมโดยวิธีการเคลือบฝัง ในขณะที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันเพิ่มขึ้น เมื่อการกระจายตัวของแพลเลเดียมสูงขึ้น ค่าการเลือกเกิดเป็นหนึ่ง-เฮปทีนขึ้นกับชนิดของตัวรองรับ และ/หรืออันตรกิริยาระหว่างแพลเลเดียมและตัวรองรับ