ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ที่ควบคุมได้ของอนุภาคสังกะสีออกไซด์ ในระดับนาโนเมตรด้วยปฏิกิริยา ในวัฏภาคก๊าซ
Library Call : 500142 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมทั้งทางด้านการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, อุปกรณ์ทางแสง, การใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆอีกมากมาย สังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรมีคุณสมบัติที่ดีเนื่องจาก เป็นสารกึ่งตัวนำ และมีค่าแบนด์แก๊บกว้าง ประมาณ 3.37 อิเลคตรอนโวล การสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งการใช้เทคนิคของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไอสังกะสี ในสภาวะก๊าซก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งมีความได้เปรียบวิธีอื่นคือ สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความบริสุทธิสูง นอกจากนี้วิธีนี้ยังได้มีการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม ในงานวิจัยนี้อิทธิพลของตัวแปรที่ใช้ในการสังเคราะห์ถูกทำการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรที่มีขนาดและรูปร่างที่สม่ำเสมอ โดยตัวแปรที่ทำการศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในการระเหยสังกะสี อุณหภูมิที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน อัตราการไหลก๊าซที่ทำหน้าที่นำพา (ก๊าซไนโตรเจน) และ ก๊าซที่ทำปฏิกิริยา (ก๊าซออกซิเจน) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า อนุภาคระดับสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรนั้นมีรูปร่างที่น่าสนใจ คือ รูปร่างที่เป็นทรงกลมและรูปร่างที่เป็นก้านสี่ก้าน โดยรูปร่างของอนุภาคสังกะสีออกไซด์เปลี่ยนจาก อนุภาคทรงกลมเป็นก้านสี่ก้าน เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการระเหยและอุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการผสมระหว่างไอสังกะสีกับก๊าซภายในเตาปฏิกรณ์ โดยการศึกษาด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบจำลองฟลูเอนซ์ถูกใช้เพื่อคำนวณหาความเข้มข้นของไอสังกะสีและออกซิเจนภายในเตาปฏิกรณ์ จากการเปรียบเทียบผลการทดลองพบว่า การใช้อุปกรณ์ผสมทำให้การผสมกันระหว่างไอสังกะสีและออกซิเจนเกิดได้ดีขึ้นและทำให้อนุภาคสังกะสีออกไซด์นาโนเมตรที่มีขนาดและรูปร่างที่สม่ำเสมอ