ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแกซิฟิเคชัน ชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอัลคาไล
Library Call : PJ.2549 / 3816
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแกซิฟิเคชันของชีวมวลในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและผลของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อกระบวนการแกซิฟิเคชันชีวมวล ได้แก่ แกลบ กะลามะพร้าวและซังข้าวโพด เป็นต้น เพื่อผลิตก๊าซเชี้อเพลิงไปใช้ในอุตสาหกรรม โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้คือ แคลเซียมคาร์บอเนต โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เม็ดทรายขนาด 250-425 ไมครอนเป็นเบด และใช้ไอน้ำเป็นสารเข้าร่วมทำปฏิกิริยาด้วย โดยศึกษาผลของตัวเร่งและอุณหภูมิ และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ก๊าซที่ได้จากวัตถุดิบชนิดต่างๆ ซึ่งจากการทดลองพบว่าผลของอุณหภูมิที่มีต่อแกลบและซังข้าวโพดคือทำให้ก๊าซ CO ลดลง CO2 เพิ่มขึ้นและ 700 องศาเซลเซียสจะทำให้ได้ CH4 และ H2 สูงที่สุด ส่วนในกะลามะพร้าวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณ CH4 และ H2 จะเพิ่มขึ้นตาม ส่วนผลของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ 600, 700 และ 800 องศาเซลเซียสให้ผลการทดลองเช่นเดียวกันในแกลบและซังข้าวโพด คือ H2 และ CH4 เพิ่มขึ้น ส่วนในกะลามะพร้าวนั้นที่ 600 องศาเซลเซียส H2 เพิ่มขึ้นแต่ CO ลดลง ที่ 700 องศาเซลเซียส H2 ลดลง แต่ CH4 เพิ่มขึ้นและที่ 800 องศาเซลเซียส H2 ลดลง แต่ CO และ CO2 เพิ่มขึ้น