ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์นาโนคอมโพสิท ของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำแบบโซ่ตรงกับไทเทเนีย ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเซอร์โคโนซีน โดยการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอินซิตูของเอทิลีนกับหนึ่งเฮกซีน
Library Call : 500133  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนกำลังได้รับความสนใจในธุรกิจเชิงพาณิชย์สำหรับในการพอลิเมอร์ไรเซชันของโอเลฟิน จึงทำให้ตัวเร่งปฏกิกิริยาเมทัลโลซีนถูกนำไปศึกษาอย่างแพร่หลายเพื่อทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยานี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำแบบโซ่สามารถสังเคราะห์ได้จากการโคพอลิเมอร์เซชันของเอทิลีนกับหนึ่งโอเลฟินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดดังกล่าวโดยตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนในระบบที่ไม่มีตัวรองรับยังคงมีข้อเสียอยู่ 2 ข้อ คือไม่สามารถควบคุมโครงสร้างสัณฐานของพอลิเมอร์ที่ผลิตได้และเกิดสิ่งสกปรกติดที่เครื่องปฏิกรณ์ ดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบที่มีตัวรองรับจึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พอลิเมอร์ที่ถูกเติมด้วยอนุภาคในระดับนาโนเมตรของสารอนินทรีย์ (หรือสารเติมแต่งในระดับนาโนเมตร) ถูกเรียกว่าพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิท ซึ่งพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทนี้สามารถผลิตได้จากการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอินซิตูด้วยการใส่สารเติมแต่งในระดับนาโนในระหว่างการสังเคราะห์โดยใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา และผลของสารเติมแต่งในระดับนาโนที่ต่างชนิดกันทำให้สมบัติของพอลิเมอร์ที่ได้แตกต่างกันด้วย ซึ่งทั่วไปสารเติมแต่งที่นำมาใช้เพื่อศึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่ ซิลิกา ไทเทเนีย อะลูมินา และเซอร์โคเนีย โดยในหลายวิธีการที่ถูกใช้เพื่อเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิท วิธีอินซิตูพอลิเมอร์ไรเซชันได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทที่ช่วยทำให้สารเติมแต่งในระดับนาโนเมตรที่ใส่ลงไปมีการกระจายตัวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องมาจากการเกิดพันธะกันโดยตรงระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยากับพื้นผิวของสารเติมแต่งในระดับนาโนเมตร ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ดังกล่าวจะต้องมีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ไว้บนพื้นผิวของสารเติมแต่งในระดับนาโนเมตร ในการศึกษานี้จะสังเคราะห์พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทโดยวิธีอินซิตูพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เซอร์โคโนซีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและเมทิลอะลูมินอกเซนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ซึ่งสารเติมแต่งในระดับนาโนเมตรที่นำมาใช้คือไทเทเนียที่มีเฟสต่างกัน และอนุภาคในระดับนาโนเมตรที่ถูกนำมาใช้รวมทั้งพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำไปทดสอบสมบัติด้วยเทคนิคต่างๆ ต่อไป