ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์นาโนคอมโพสิทของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบโซ่ตรงกับอะลูมินาโดยการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอินซิตูด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีน
Library Call : 490876 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันมีการใช้พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบโซ่ตรงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลาสติกฟิล์ม แต่การนำพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบโซ่ตรงไปใช้ ถูกจำกัดโดยข้อด้อยบางประการได้แก่ ทนต่อแรงกระแทกได้น้อย, ทนต่ออุณหภูมิได้ต่ำ ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับ1-โอเลฟิน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนสามารถสังเคราะห์โพลีเอทิลีนชนิดโซ่ตรงซึ่งมีความหนาแน่นต่ำได้ คุณสมบัติทางกลของโพลีเอทีลีนตัวดังกล่าวที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถปรับปรุงได้ โดยการเติมสารปรุงแต่งประเภทอินทรีย์หรืออนินทรีย์บางตัวลงไป สำหรับการเติมสารปรุงแต่งที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรลงไปในพอลิเมอร์ จะเรียกพอลิเมอร์เหล่านั้นว่าเป็นพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิท วิธีในการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทโดยส่วนมากมีอยู่สามวิธี คือ การผสมโดยใช้ตัวทำละลาย, การผสมโดยการหลอมความร้อน และวิธีอินซิตูพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยวีอินซิตูพอลิเมอร์ไรเซชันได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทที่ช่วยทำให้อนุภาคของสารปรุงแต่งที่ใส่ลงไปมีการกระจายตัวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องมาจากการเกิดพันธะกันโดยตรงระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยากับพื้นผิวของอนุภาคระดับนาโนเมตรของสารปรุงแต่ง ดังนั้นระหว่างขั้นตอนการสังเคราะห์หอลิเมอร์ดังกล่าว จะต้องมีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ไว้บนพื้นผิวของอนุภาคระดับนาโนเมตรของสารปรุงแต่ง ในการศึกษานี้จะสังเคราะห์พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทโดยวิธีอินซิตูพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เซอร์โคโนซีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และ ดราย โมดิฟายเมธิลอะลูมินอกเซนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม อะลูมินาขนาด 45 นาโนเมตรจะถูกนำมาใช้เป็นสารปรุงแต่ง และศึกษาถึงผลของปริมาณของสารปรุงแต่ งต่อคุณสมบัติของพอลิเมอร์ และเปรียบเทียบกับผลของสารปรุงแต่งขนาดนาโนเมตรชนิดอื่น อะลูมินาที่ใช้รวมทั้งพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิทที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำไปทดสอบคุณสมบัติต่อไป