ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์นาโนคอมพอสิตของพอลิไอโซพรีน/มอนต์มอริลโลไนต์โดยใช้ดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน
Library Call : วพ.2555 / 6155 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์นาโนคอมพอสิตของพอลิไอโซพรีนและมอนต์- มอริลโลไนต์ด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน ซึ่งใช้ 2,2-เอโซบิวทิโรไน-ไทรล์เป็นตัวริเริ่ม PIP-CS15A นาโนคอมพอสิตมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 30 นาโนเมตรและมีการกระจายขนาดอนุภาคแคบ PIP กระจายตัวแบบแทรกสอดระหว่างชั้นของ CS15A พิสูจน์โดยเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์พบว่า ช่องว่างระหว่างชั้นของ CS15A ขยายเพิ่มขึ้นจาก 3.11 นาโนเมตร เป็น 3.82 นาโนเมตร ศึกษาสัณฐานวิทยาของ PIP-CS15A นาโนคอมพอสิตโดยใช้ทรานสมิสชันอิเล็กตรอนไมโครสโคป ตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมอนอเมอร์ ปริมาณของแข็งและขนาดอนุภาคของ PIP-CS15A นาโนคอมพอสิต ได้แก่ ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว อัตราส่วนของมอนอเมอร์ต่อน้ำและปริมาณของ CS15A พบว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงมอนอเมอร์ร้อยละ 81 เมื่อเติม CS15A ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักลงในระบบ ที่อัตราส่วนของมอนอเมอร์ต่อน้ำเท่ากับ 0.24:1 ร้อยละความเข้มข้นของตัวริเริ่มเท่ากับ 0.25 โดยน้ำหนัก และร้อยละความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวเท่ากับ 12 โดยน้ำหนัก PIP-MMT นาโนคอมพอสิต สามารถใช้เป็นสารตัวเติมนาโนในน้ำยางธรรมชาติสำหรับการเตรียม NR/PIP-MMT คอมพอสิตโดยกระบวนการพรีวัลคาไนเซชัน สำหรับสมบัติเชิงกลของ NR/PIP-CS15A คอมพอสิต ค่าความต้านทานแรงดึง มอดูลัสของความยืดหยุ่นและความแข็งมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ ค่าความต้านทานแรงดึงของ NR/PIP-CS15A มีค่าเท่ากับ 17.7 เมกะปาสคาล ที่ร้อยละการเติม CS15A เท่ากับ 2 เสถียรภาพของ NR/PIP-CS15A คอมพอสิตหลังการทดสอบการบ่มความร้อนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ โดยยังคงรักษาค่ารีเทนชันของความต้านทานแรงดึงเท่ากับร้อยละ 87.6 และรีเทนชันของมอดูลัสของความยืดหยุ่นเท่ากับร้อยละ 84 ที่ร้อยละการเติม CS15A เท่ากับ 2