ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ปริซึมระดับนาโนเมตรของโลหะเงินด้วยปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอนุภาคทรงกลมระดับนาโนเมตรของโลหะเงินโดยการกระตุ้นด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
Library Call : วพ.2555 / 6554  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการแบบใหม่ในการสังเคราะห์คอลลอยด์น้ำของปริซึมระดับนาโนเมตรของโลหะเงินที่สามารถควบคุมสมบัติโลคัลไลซ์เซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์ได้ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอนุภาคทรงกลมระดับนาโนเมตรของโลหะเงินโดยสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสามารถทำได้โดยการฉีดสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้าไปในคอลลอยด์น้ำของอนุภาคทรงกลมระดับนาโนเมตรของโลหะเงินที่มีแป้งเป็นสารช่วยเสถียร การกัดกร่อนผิวผลึกด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันอย่างอ่อนของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในสภาวะสารละลายที่เป็นด่างเป็นสองปฏิกิริยาเคมีหลักที่ใช้ในการควบคุมการโตของผลึกในระดับนาโนเมตร ความเข้มข้นเริ่มต้นของอนุภาคทรงกลมระดับนาโนเมตรของโลหะเงิน อัตราส่วนโดยโมลระหว่างไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และอนุภาคทรงกลมระดับนาโนเมตรของโลหะเงิน อัตราเร็วในการฉีดสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และประสิทธิภาพของการผสมสาร เป็นตัวแปรการทดลองสำคัญที่ควบคุมค่าความยาวคลื่นคัลไลซ์เซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์ในช่วงวิซิเบิลจนถึงเนียร์อินฟราเรด (460-850 นาโนเมตร) ของปริซึมระดับนาโนเมตรของโลหะเงินที่สังเคราะห์ได้ ปริซึมระดับนาโนเมตรของโลหะเงินมีรูปร่างเป็นแบบแผ่นกลมแบน หกเหลี่ยม สามเหลี่ยมยอดตัด หรือ สามเหลี่ยมปลายมน โดยมีความยาวด้านข้างอยู่ในช่วง 30 ถึง 120 นาโนเมตร และมีความหนาในช่วง 10 ถึง 20 นาโนเมตร ปริซึมระดับนาโนเมตรของโลหะเงินแสดงสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดโดยมีค่าความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดสำหรับการยับยั้งการเจริญของเชื้ออยู่ที่ 5 ส่วนในล้านส่วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผ้าปิดแผลปลอดเชื้อประสิทธิภาพสูงที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเส้นใยนาโนไบโอเซลลูโลสได้