ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ผงระดับนาโนเมตรของเงินที่ความเข้มข้นสูง ด้วยเทคโนโลยีนาโนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Library Call : วพ.2554 / 5912 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์ผงอนุภาคโลหะเงินแบบใหม่โดยกระบวนการรีดักชันทางเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการนี้สามารถผลิตคอลลอยด์น้ำของอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะเงินที่ความเข้มข้นสูง (50,000 – 100,000 ส่วนในล้านส่วน) และปริมาณมากได้ ผงอนุภาคโลหะเงินสารมารถแยกออกมาจากสารละลายตั้งต้นได้ง่ายด้วยวิธีการตกตะกอน กระบวนการสังเคราะห์ผงอนุภาคของโลหะเงินที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคได้โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการทดลอง ได้แก่ ความเข้มข้นของเกลือโลหะเงินความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลทราย ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายและลำดับของการผสมสาร ผลการทดลองจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการวัดขนาดอนุภาคโดยเทคนิคการกระเจิงแสงพบว่าผงอนุภาคของโลหะเงินที่สังเคราะห์ได้มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรถึงไมโครเมตรขึ้นกับเงื่อนไขของการทดลอง กระบวนการสังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับหลักการของกระบวนการทางเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้รีดิวซิ่งเอเจนต์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดของเสียและผลิตภัณฑ์ข้างเคียง และการทำปฏิกิริยาทั้งหมดภายใต้ความดันบรรยากาศและอุณหภูมิห้อง ทำให้กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเมื่อเทียบกับกระบวนการดั้งเดิมคือโซเดียมโบโรไฮไดรด์ ผงอนุภาคโลหะเงินที่สังเคราะห์ได้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับทำนาโนคอมพอสิต หมึกนำไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สารเคลือบผิวสำหรับป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และ นาโนซิลเวอร์เคลย์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ