ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ผลึกนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์เจือดีบุกสังเคราะห์โดยโพลีไวนิลโพลีเมอร์โซลเจลเพื่อการย่อยสลายของสารประกอบฟีนอล
Library Call : 491976  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อสังเคราะห์ผลึกนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ใช้ในการย่อยสลายสารประกอบฟีนอล ซึ่งเตรียมโดยวิธีโซล-เจล สารตั้งต้นที่ใช้คือ Polyvinyl Pyrrolidone (PVP) และ Titanium (diisoproproxide) bis (2,4-pentanedionate) 75 wt% in 2—propanol (TIAA) และเจือด้วยดีบุก (Sn) ปริมาณดีบุกร้อยละ 2 เจือในไททาเนียมไดออกไซด์ และเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการเจือดีบุกในไททาเนียมไดออกไซด์ ไททาเนียมไดออกไซด์สังเคราะห์ (TiO2/Sn2) และไททาเนียมไดออกไซด์ที่ขายตามท้องตลาดถูกทดสอบการย่อยสลายของสารประกอบฟีนอล (ฟีนอล กัวไอคอล และไซลิงกอล) ทั้งที่เป็นสารละลายเดี่ยวและสารละลายผสม การผสมดีบุกในการสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ช่วยในการเพิ่มพื้นที่ผิว ขณะเดียวกันก็เป็นการเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปผลึกจากอนาเทสไปเป็นรูไทล์ สารอนุพันธ์ที่ได้จากการย่อยสลายในกระบวนการย่อยสลายทางแสงโดยใช้ TiO2/Sn2 โดยเปรียบเทียบกับไททาเนียมไดออกไซด์ที่ขายตามท้องตลาดพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/Sn2 ผลิตสารอนุพันธ์น้อยกว่าไททาเนียมไดออกไซด์ที่ขายตามท้องตลาดในทุกการทดลอง ทั้งนี้ในการทดสอบกับสารละลายฟีนอล พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งสองผลิตสารอนุพันธ์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมคือไฮโดรควินโนน อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาของการย่อยสลายทางแสงของสารละลายฟีนอล สารอนุพันธ์ดังกล่าวถูกย่อยสลายจนหมดเช่นกัน ปฏิกิริยาเร่งการย่อยสลายทางแสงของ TiO2/Sn2 แสดงความสม่ำเสมอลำดับของการถูกย่อยสลายของสารประกอบฟีนอลทั้งที่เป็นสารละลายเดี่ยวและสารละลายผสม และยังแสดงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการย่อยสลายสารกลุ่มเมท็อกซี่ฟีนอล (กัวไอคอล และไซลิงกอล) ส่วนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ขายตามท้องตลาด แสดงลำดับของการถูกย่อยสลายของสารละลายผสมของประกอบฟีนอลที่แตกต่างกันระหว่างสารละลายเดี่ยวและสารละลายผสม ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ขายตามท้องตลาดแสดงประสิทธิภาพการย่อยสลายฟีนอลได้ดีเฉพาะในรูปสารละลายเดี่ยว เมื่ออยู่ในรูปของสารละลายผสมจะแสดงประสิทธิภาพได้ไม่ดี จากการศึกษาโดยใช้น้ำเสียจริงจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษพบว่าหลังจากฉายแสงเป็นเวลา 6 ชั่วโมง TiO2/Sn2 แสดงประสิทธิภาพการย่อยสลายสารเมท็อกซี่ฟีนอลได้ดี ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับการทดสอบโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ ทั้งนี้ TiO2/Sn2 และไททาเนียมไดออกไซด์ที่ขายตามท้องตลาดแสดงประสิทธิภาพในการย่อยสลายฟีนอลได้ไม่ดี อาจเนื่องมาจากเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาไม่เพียงพอ