ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์พอลิไอโซพรีนและไอโซพรีนโคพอลิเมอร์ขนาดนาโนด้วยไมโครอิมัลชันพอลิเมอไรเซชันและไดอีมีดไฮโดรจิเนชัน
Library Call : วพ.2553 / 5718  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของพอลิไอโซพรีนด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชันพอลิเมอไเซชันซึ่งใช้ 2,2-เอโซบิวทีโรไนไทรล์เป็นตัวริเริ่ม ตัวแปรที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อขนาดอนุภาคนาโนของพอลิไอ โซพรีนคือความเช้มช้นของตัวริเริ่ม อุณหภูมิของปฏิกิริยา และความเร็วของการปั่นกวน ภาวะเหมาะสมให้ค่าการเปลี่ยนของมอนอเมอร์สูงสุดร้อยละ 90 และมีขนาดอนุภาคพอลิไอโซพรีนเฉลี่ย 27 นาโนเมตร การดัดแปรทางเคมีของโครงสร้างไม่อิ่มตัวพอลิไอโซพรีนเป็นกระบวนการที่น่าสนใจในการเตรียมหรือปรับปรุงวัสดุพอลิเมอร์ งานวิจัยนี้ยังศึกษากราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันของเมทิลเมทาคริเลทหรือสไตรีบนพอลิไอโซพรีนขนาดอนุภาคนาโนใช้คิวมีนไฮโดรเปอร์ออกไซด์เป็นตัวริเริ่มแบบรีดอกซ์ ซึ่งที่ภาวะเหมาะสมของการกราฟต์เมทิลเมทาคริเลทบนพอลิไอโซพรีนได้ค่าประสิทธิภาพการกราฟต์ร้อยละ 77 และขนาดอนุภาคกราฟเทิลเมทาคิเลทบนพอลิไอโซพรีนเฉลี่ย 49 นาโนเมตร สำหรับกราฟต์สไตรีนกบนพิลิไอโซพรีนที่ภาวะเหมาะสมได้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 75.9 และการเปลี่ยนของมอนอเมอร์ร้อยละ 90 สำหรับการศึกษาไฮโดรจิเนชันของอนุภาคนาโนพอลิไอโซพรีนด้วยไดอีมีดรีดดักชันใช้ไฮเดรทกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และมีคอปเปอร์ไอออนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลคือได้ไฮโดรจิเนชันร้อยละ 75 อนุภาคนาโนพอลิไอโซพรีนขนาดเล็กมีค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยามากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่ นอกจากนี้อนุภาคนาโนของพอลิไอโซพรีน และพอลิไอโซพรีนดัดแปรสามารถใช้เป็นตัวเพิ่มเสถียรภาพคอลลอยด์สำหรับน้ำยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์ ค่าความต้านทานแรงดึง ระยะยืด และความแข็งของยางผสมลดลงเมื่อเติมอนุภาคนาโนของพอลิไอโซพรีน และพอลิไอโซพรีนดัดแปร สำหรับการทดสอบการบ่มด้วยควาาร้อนพบว่ารีเทนชันของความต้านทานแรงดึง ระยะยืด และความแข็งหลังการบ่มมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ จากการศึกษาสันฐานวิทยาของยางผสมเมื่อมีการเติมอนุภาคนาโนของพอลิไอโซพรีน และพอลิไอโซพรีนดัดแปรผสมในยางธรรมชาติแสดงรอยแตกบนพื้นผิวเปลี่ยนจากสภาพยืดหยุ่นไปเป็นสภาพเปราะ