ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์วัสดุประกอบแต่งของคาร์บอนนาโนทิวบ์และทังสเตนออกไซด์ สาหรับประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Library Call : 541512 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัสดุประกอบแต่งของคาร์บอนนาโนทิวบ์และทังสเตนออกไซด์เพื่อใช้สำหรับตรวจวัดก๊าซ ได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยวิธีตกตะกอนด้วยกรดตามด้วยการเผาภายใต้บรรยากาศของอากาศ กระบวนการทำวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การศึกษาการสังเคราะห์ทังสเตนออกไซด์ การสังเคราะห์วัสดุประกอบแต่งของคาร์บอนนาโนทิวบ์และทังสเตนออกไซด์ และการศึกษาความสามารถในการตอบสนองต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของวัสดุที่เตรียมขึ้น ในขั้นตอนการสังเคราะห์ทังสเตนออกไซด์ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ที่ให้ร้อยละผลได้สูงสุดเท่ากับ 71.4 คือ ความเข้มข้นของเกลือทังสเตนเท่ากับ 5.3 มิลลิโมลาร์ และความเข้มข้นของกรดไนตริกเท่ากับ 10 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในขั้นตอนที่สอง วัสดุประกอบแต่งของคาร์บอนนาโนทิวบ์และทังสเตนออกไซด์ ถูกสังเคราะห์ที่สัดส่วนโดยมวลที่แตกต่างกัน โดยใช้สภาวะการสังเคราะห์ที่เหมาะสมดังกล่าว สัดส่วนของคาร์บอนนาโนทิวบ์ต่อทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์อยู่ในช่วง 0.4:100-8.5:100 ในขั้นตอนสุดท้ายวัสดุตอบสนองต่อก๊าซทั้ง 3 ชนิดคือ ทังสเตนออกไซด์ วัสดุประกอบแต่ง และคาร์บอนนาโนทิวบ์ ถูกใช้เตรียมตัวตรวจวัดก๊าซแบบฟิล์มหนาที่เตรียมขึ้นได้เอง โดยใช้วิธีการหยดและเคลือบอย่างง่าย ความสามารถในการตอบสนองต่อก๊าซของตัวตรวจวัดก๊าซทั้งหมด ถูกทดสอบโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 500 ส่วนในล้านส่วน จากอุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ตัวตรวจวัดก๊าซที่เตรียมจากทังสเตนออกไซด์ที่เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส แสดงความไวต่อการตอบสนองมากกว่าตัวตรวจวัดก๊าซที่เตรียมจากทังสเตนออกไซด์ที่เผาที่อุณหภูมิ 300 และ 600 องศาเซลเซียส สำหรับวัสดุประกอบแต่ง ตัวตรวจวัดก๊าซที่เตรียมขึ้นด้วยสัดส่วนคาร์บอนนาโนทิวบ์ต่อทังสเตนออกไซด์น้อยที่สุดคือ 0.4:100 มีความไวต่อการตอบสนองสูงเป็น 3 เท่าของตัวตรวจวัดก๊าซที่เตรียมจากทังสเตนออกไซด์ ด้วยสัดส่วนคาร์บอนนาโนทิวบ์ต่อทังสเตนออกไซด์ที่เหมาะสมคือ 1.5:100 พบว่าตัวตรวจวัดก๊าซที่เตรียมขึ้นตอบสนองต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ที่อุณหภูมิต่ำสุด 50 องศาเซลเซียส โดยมีความไวต่อการตอบสนองสูงถึงร้อยละ 41.0 และเวลาต่อการตอบสนองที่น้อยที่สุด 19.1 วินาที แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในการตรวจวัดก๊าซสามารถลดลงได้ถึง 4 เท่า จาก 200 องศาเซลเซียส เป็น 50 องศาเซลเซียส เมื่อใช้วัสดุประกอบแต่งสัดส่วนดังกล่าว แทนการใช้ทังสเตนออกไซด์อย่างเดียว