ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์สารแขวนลอยของซิงค์ซัลไฟด์ขนาดนาโนและการประยุกต์ใช้ในตัวรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์
Library Call : 550435  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ซิงค์ซัลไฟด์เป็นอนุภาคนาโนที่สามารถใช้เป็นวัสดุประกอบร่วมแบบนาโนซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานกับตัวรวบรวมแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุภานนาโนซิงค์ซัลไฟด์โดยใช้วิธีรีเวิร์สไมเซลล์ในการควบคุมขนาดของอนุภาค อัตราส่วนของน้ำต่อสารลดแรงตึงผิว และความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ใช้ในการเกิดอนุภาคนาโน เป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการควบคุมขนาดของอนุภาคที่ได้ ซึ่งถูกนำไปวิเคราะห์โดยเทคนิคการวัดความเป็นผลึก (XRD), การถ่ายภาพโดยอิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน (TEM), การถ่ายภาพอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM), และการวัดค่าความเรืองแสง (PL) พบว่าขนาดของอนุภาคนาโนซิงค์ซัลไฟด์มีผลกับค่าความเรืองแสง นอกจากนี้อนุภาคนาโนยังนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุนำแสงพอลิเมทิลเมธาคีเลต (PMMA) พบว่า ขนาดอนุภาคนาโนที่แตกต่างกันส่งผลต่อค่าความเรืองแสง และส่งผลต่อความสามารถในการเป็นตัวรวบรวมแสงเมื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์