ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยรีดักชันด้วยความร้อนของละอองเกลือเงิน
Library Call : วพ.2550 / 4762 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยการรีดักชันด้วยความร้อนของละอองเกลือเงิน เป็นวิธีการรีดิวส์เกลือของเงินภายในละอองขนาดเล็ก เปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์ในการเกิดปฏิกิริยาขนาดเล็กระดับไมโครเมตร ทำให้สามารถสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนที่มีขนาดที่แน่นอนได้ สารตั้งต้นคือ ซิลเวอร์ ไนเตรท กลูโคส และ สารละลายแอมโมเนีย วิธีการนี้สามารถสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนได้ในปริมาณมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สามารถสังเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ขนาด การกระจายตัวของอนุภาค และรูปร่างของอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้โดยใช้ ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรมิเตอร์ และกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบทรานมิสชัน ได้ทำการศึกษาปัจจัยต่างๆเพื่อสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนที่มีขนาดเล็ก มีการกระจายตัวที่แคบและมีสเถียรภาพโดยไม่ต้องใช้สารคงสภาพ ซึ่งวิธีการนี้สามารถสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนทรงกลมมีขนาดอยู่ในช่วง 10 ถึง 20 นาโนเมตร และมีการกระจายตัวของอนุภาคที่แคบ อนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้มีสเถียรภาพพอสมควร สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนโดยขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคไม่เปลี่ยนแปลง