ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่มีพอลิอิเล็กโทรไลต์โดยโฟโตรีดักชัน
Library Call : วิทยานิพนธ์ 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน จากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่มีสารละลายพอลิอิเล็กโทรไลต์โดยโฟโตรีดักชัน โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ คือ ค่าความเป็นกรดด่าง ชนิดของแสง สัดส่วนความเข้มข้นของสารละลายผสมระหว่างพอลิอิเล็กโทรไลต์และซิลเวอร์ไนเตรต และเวลาในการสังเคราะห์ แล้วมีการวัดขนาดอนุภาค และศึกษาความสามารถในการตกตะกอนของอนุภาคเงินนาโนจากสารละลายผสมที่ผ่านการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนแล้ว ด้วยการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ผลการทดลองพบว่า พอลิอิเล็กโทรไลต์ที่สามารถทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไนเตรต แล้วเกิดการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนขึ้นได้ ในกรณีนี้มี 3 ชนิด คือ พอลิ-4—สไตรีนซันโฟนิกโคมาเลอิกแอซิด (copolymer) พอลิเมทิลอคริเลท (PMA) และแอลจิเนต (alginate) โดยมีความเร็วในการสังเคราะห์ภายใต้สภาวะแสงต่างๆ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ แสงอาทิตย์ 1000 วัตต์ แสงจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 250 วัตต์ แสงจากหลอดนีออน 8 วัตต์ แสงจากหลอดยูวี 4 วัตต์ แสงจากหลอดฮาโลเจน 50 วัตต์ และแสงจากหลอดไฟชนิดมีไส้ 60 วัตต์ ตามลำดับ การมีสัดส่วนความเข้มข้นของพอลิอิเล็กโทรไลต์มากกว่าสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจะทำให้เกิดอนุภาคเงินนาโนได้เร็ว และมากกว่า การเตรียมสารละลายผสมที่ค่าความเป็นกรดด่างสูง คือ pH 10 จะเกิดการสังเคราะห์อนุภารเงินนาโนได้เร็ว และมากกว่าสารละลายผสมที่ค่าคามเป็นกรดด่างต่ำคือ pH 4 การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจะเกิดเพิ่มขึ้นตามเวลา ทั้ง alginate, copolymer และ PMA สามารถสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนที่มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกันโดยเฉลี่ยประมาณ 81 นาโนเมตร การใช้เอทานอล อะซิโตน และไอโซ-โพรพานอล ทำให้สามารถแยกอนุภาคเงินนาดนในสารละลายผสมชนิดที่มี alginate และ PMA ได้ แต่ไม่สามารถแยกอนุภาคเงินนาโนในสารละลายผสมชนิดที่มี copolymer ได้