ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคคอมโพสิทของสังกะสีออกไซต์และอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรด้วยปฏิกิริยาสภาวะก๊าซ
Library Call : 530759  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ อนุภาคคอมโพสิทของสังกะสีออกไซด์และอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยปฏิกิริยาสภาวะก๊าซในขั้นตอนเดียวโดยใช้กลีเซอรอลและเฟอร์โรซีนเป็นแหล่งของคาร์บอนและเหล็กสำหรับการเกิดอนุภาคคาร์บอนระดับนาโมเมตร ขณะที่ใช้ผงสังกะสีบริสุทธิ์สำหรับการเกิดอนุภาคสังกะสีออกไซด์ การสังเคราะห์แบบแยกเดี่ยวของอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรและอนุภาคสังกะสีออกไซด์ถูกทำการศึกษาแยกจากกัน เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดของแต่ละองค์ประกอบของอนุภาคคอมโพสิทของสังกะสีออกไซด์/อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลายชั้นถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมี ภายใต้การควบคุมอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน อุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ และอัตราส่วนโดยโมลของกลีเซอรอลต่อเฟอร์โรซีน การสังเคราะห์ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังชั้นเดียวถูกทำการศึกษาเช่นกันด้วยวิธียิงเลเซอร์โดยการควบคุมความเข้มเลเซอร์และอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดเข้าใจในการเกิดท่อคาร์บอนระดับนาโมเมตร ในขณะที่อนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโมเตรถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสังกะสีบริสุทธิ์ โดยการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน อุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ และอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน หลังจากนั้นอนุภาคคอมโพสิทถูกทำการศึกษาภายใต้สภาวะที่ถูกออกแบบจากข้อมูลของการศึกษาข้างต้น การศึกษาทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์แสดงให้เห็นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของคาร์บอนและเหล็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้ช่วงกว้างของอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ อุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ถูกพบว่าเป็นตัวแปรหลักของการสังเคราะห์อนุภาคคอมโพสิทของสังกะสีออกไซด์/ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลายชั้น จากผลการทดลอง อนุภาคคอมโพสิทของสังกะสีออกไซด์/ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลายชั้นถูกสังเคราะห์ขึ้นภายใต้สภาวะของอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน และอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ที่ 500 มิลลิลิตรต่อนาที 100 มิลลิลิตรต่อนาที และ 800 องศาเซลเซียส ตามลำดับ