ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร
Library Call : PJ.2548 / 3397 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อนุภาคของทองคำขนาดนาโนเมตรเป็นอนุภาคโลหะขนาดนาโนเมตรที่มีความเสถียรมากที่สุดชนิดหนึ่งและสามารถแสดงสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้มากมาย ในงานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์อนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตรทั้งในน้ำและในตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อศึกษาหาสภาวะการสังเคราะห์ที่เหมาะสมได้แก่ ปริมาณของสารละลายทอง ปริมาณของสารช่วยทำให้เสถียร และปริมาณของตัวรีดิวซ์ อนุภาคทองคำที่สังเคราะห์ในน้ำ จะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 40-70 นาโนเมตร มีการกระจายตัวสูง ในขณะที่การสังเคราะห์อนุภาคทองคำในตัวทำละลายอินทรีย์ จะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 8-10 นาโนเมตร มีการกระจายตัวต่ำ