ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตรที่ดัดแปรด้วยพอลิเอไมด์นิวคลีอิกแอซิด
Library Call : วพ.2550 / 5002
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตรที่ดัดแปรด้วยพอลิเอไมด์นิวคลีอิกแอซิด (พีเอ็นเอ) ชนิดใหม่ที่มีประจุแตกต่างกันและศึกษาผลของประจุที่ส่งผลต่ออนุภาคทองคำนั้นด้วยเทคนิคยูวีวิซิเบิล โปตอนคอร์รีเรชั่นสเปคโตรสโคปีและกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่านผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าพีเอ็นเอที่มีการดัดแปรให้มีประจุบวกจะทำให้อนุภาคทองคำเกิดการรวมกลุ่มกัน ในทางตรงกันข้ามอนุภาคทองคำที่มีพีเอ็นเอที่เป็นกลางและมีประจุเป็นลบนั้นจะเสถียรกว่ารวมถึงพีเอ็นเอที่ตรึงอยู่บนอนุภาคทองคำที่สังเคราะห์ได้ไม่สามารถจับยึดกับดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสคู่สมกันไม่ว่าจะมีประจุแบบใด ในงานนี้ได้ยังนำเสนอแนวความคิดใหม่ในการตรวจวัดลำดับเบสของดีเอ็นเอโดยอาศัยการรวมกลุ่มของอนุภาคทองคำที่เหนี่ยวนำด้วยพีเอ็นเอที่มีการดัดแปรที่ปลายข้างหนึ่งด้วยประจุบวกและไทออล ซึ่งพีเอ็นเอนี้จะไปปรับสภาพประจุจากเดิมของอนุภาคทองคำที่เป็นลบให้มีสภาพเป็นกลางจึงเป็นสาเหตุให้อนุภาคทองคำนั้นเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้น ถ้านำพีเอ็นเอนี้จับยึดกับดีเอ็นเอก่อนที่จะตรึงลงบนอนุภาคทองคำ ประจุลบของหมู่ฟอสเฟตบนดีเอ็นเอจะป้องกันไม่ให้อนุภาคทองคำนั้นเกิดการรวมกลุ่มกันในลักษณะที่จำเพาะเจาะจงกับลำดับเบส โดยหลักการนี้สามารถนำไปตรวจสอบดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสผิดไปหนึ่งตำแหน่งจากพีเอ็นเอโพรบที่มีความยาว 9 ถึง 13 เบสได้