ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การไพโรไลซิส/การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวลในหน่วยฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : PJ.2548 / 3473 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การใช้ชีวมวลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน หลายประเทศกำลังให้ความสนใจต่อการนำชีวมวลมาใช้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การแกซิฟิเคชัน(Gasification) เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้ในการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานไว้ใช้ในหม้อไอน้ำ เครื่องจักร และในเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น การใช้เบดแบบหมุนเวียนเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมันทาร์และอนุภาคขนาดเล็กในแก๊สผลิตภัณฑ์ได้โดยเทคนิคนี้ได้รวบรวมหลักกรของ Partial oxidation, Fast pyrolysis, gasification รวมไปถึง shift reaction เพื่อให้ได้แก๊สที่ผลิตได้มีคุณภาพสูง มีน้ำมันทาร์และอนุภาดเจือปนในปริมาณน้อย ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการแปรรูปชีวมวลเพื่อผลิตเป็นแหล่งพลังงานโดยกระบวนการไพโรไลซิสและแกซิฟิเคชันในหน่วยฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน โดยเป็นการศึกษาผลของขนาดชีวมวลและอุณหภูมิที่มีต่อกระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งพบว่า ชีวมวลที่มีขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 150 ไมครอน) และที่อุณหภูมิสูง (800 องศาเซลเซียส) จะได้แก๊สผลิตภัณฑ์สูง และนอกจากนั้นที่อุณหภูมิสูง จะทำให้ได้องค์ประกอบของแก๊สผลิตภัณฑ์ได้แก่ H2, CO, CO2 สูงขึ้น ในขณะที่ CH4 มีค่าต่ำลง