ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคทองระดับนาโนเมตรด้วยการควบคุมความเป็นกรดด่างและการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
Library Call : 500317 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อนุภาคทองระดับนาโนเมตรเป็นวัสดุระดับนาโนเมตรที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถแสดงคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างออกไปจากทองที่พบตามธรรมชาติ โดยที่สมบัติทางแสงเป็นสมบัติหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากที่สุด เนื่องจากสมบัติทางแสงของอนุภาคทองจะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคทองนั้นๆ การสังเคราะห์อนุภาคทองระดับนาโนเมตรนั้นสามารถทำได้หลายวิธี วิธีการทำปฏิกิริยารีดักชันในระบบของเหลวก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งมีความได้เปรียบเนื่องจากใช้พลังงานน้อยและอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน ในงานวิจัยนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะศึกษาผลกระทบของตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อขนาดของอนุภาคทอง ได้แก่ อัตราส่วนโดยโมลของสารตั้งต้น และตัวรีดิวซ์ ความเข้มข้นโดยรวมของสารตั้งต้น อุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา กำลังในการโซนิคเคชั่นและความเป็นกรดด่าง จากผลการทดลองพบว่า ขนาดของอนุภาคทองระดับนาโนเมตรจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนโดยโมลของสารตั้งต้น (HAuCl[subscript 4]) และตัวรีดิวซ์ (Na[subscript 3]C[subscript 6]H[subscript 5]O[subscript 7]) ความเข้มข้นโดยรวมของสารตั้งต้นและอุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา ในขณะที่กำลังในการโซนิคเคชั่นไม่ส่งผลต่อขนาดของอนุภาคทองระดับนาโนเมตร นอกจากนี้ขนาดและเสถียรภาพของอนุภาคทองระดับนาโนเมตรนั้นสามารถควบคุมได้โดยการปรับค่าความเป็นกรดด่างของสารละลาย สืบเนื่องจากคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้า อนุภาคทองระดับนาโนเมตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อนำมาใช้เป็นโอโซนเซนเซอร์ จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้พบว่าการที่โมเลกุลของโอโซนถูกดูดซับบนแผ่นฟิล์มของอนุภาคทองระดับนาโนเมตรส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของอนุภาคทองระดับนาโนเมตร