ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ โดยรีดิวซ์เกลือของเหล็กด้วยตัวรีดิวซ์จากเปลือกมะนาว
Library Call : PJ.2555 / 6210
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในน้ำใต้ดินจากการเกษตร และ อุตสาหกรรม กำลังเป็นปัญหาสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการแก้ ปัญหาวิธีหนึ่ง คือ การใช้อนุภาคนาโนเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ หรือ nanoscale zero valent iron (nZVI) ในอดีตผู้วิจัยมักจะทำการสังเคราะห์ nZVI ด้วยวิธีการทางเคมี โดยใช้โซเดียม โบโรไฮไดรด์ (NaBH4) เป็นตัวรีดิวซ์ ซึ่งพบว่าอาจมีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงมีผู้วิจัยทดลองใช้ ใบชาในการสังเคราะห์ nZVI และพบว่าสามารถสังเคราะห์ได้ จุดมุ่งหมายในงานวิจัยนี้คือ ต้องการหาวิธีที่ใหม่ และ ประหยัดมากขึ้น ในการสังเคราะห์ nZVI โดยใช้สารสกัดจากเปลือกมะนาวเป็นตัวรีดิวซ์ ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติ โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ nZVI พบว่าอนุภาคนาโนเหล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดที่ pH = 7 เมื่ออัตราส่วนของ FeSO4 : lime peel extract = 1 : 15 โดยทำการวัดขนาดของอนุภาคที่ได้ด้วย Dynamic Light Scattering (DLS) ได้ขนาดอนุภาคเท่ากับ 489.15 นาโนเมตรและทำการถ่ายภาพอนุภาคนาโนเหล็กที่ได้ด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)